dnes je 2.12.2023

Input:

102/1963 Sb., Zákon o rybářství, platné do 31.3.2004

č. 102/1963 Zb.
[zrušené č. 139/2002 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 5. prosince 1965
o rybářství
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Rybářství jako odvětví zemědělské výroby zajišťuje podle potřeb socialistické společnosti v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství řádný chov, zušlechťování, ochranu a lov ryb a jiných vodních živočichů. Tohoto cíle se dosahuje plánovitým hospodařením na rybnících a plánovitým výkonem rybářského práva v tekoucích vodách. Péče o soustavné zvelebování rybářství je v zájmu celé naší společnosti. Socialistické společenské zřízení vytváří podmínky, aby se co nejširší okruh pracujících podílel na řízení rybářství a na výkonu rybářského práva.
§ 2
Československý rybářský svaz
Českoslovenští občané, kteří mají aktivní zájem o rozvoj československého rybářství, se sdružují v Československém rybářském svazu, který je dobrovolnou společenskou organizací.
Oddíl první
Rybářství provozované hospodařením na rybnících
§ 3
(1) Hospodařením na rybnících se zajišťuje plánovitá výroba tržních ryb k zlepšení výživy pracujících a výroba násad pro rybníky a pro zarybňování rybářských revírů.
(2) Socialistické organizace, které mají ve správě nebo užívání rybníky, na nichž lze řádně rybníkářsky hospodařit, jsou povinny udržovat je v řádném hospodářském stavu a hospodařit na nich podle pokrokových zásad tak, aby bylo docilováno co nejvyšší výroby ryb. Rovněž ostatní uživatelé, popřípadě vlastníci takových rybníků jsou povinni je udržovat v řádném hospodářském stavu.
(3) Na rybnících především hospodaří podniky státního rybářství a pro potřeby zarybňování rybářských revírů organizační složky Československého rybářského svazu.
§ 4
(1) Rybníky, které nejsou řádně rybníkářsky využity, přestože na nich lze řádně rybníkářsky hospodařit, přidělí okresní národní výbor - nejde-li o národní majetek - do bezplatného užívání socialistické organizaci, která je s to zajistit jejich obhospodařování, a to především podnikům státního rybářství a organizačním složkám Československého rybářského svazu. Přitom okresní národní výbor postupuje tak, aby byly z hlediska rybníkářského zachovány, vytvářeny a zlepšovány vhodné ekonomické celky. Organizace, které byl takto rybník přidělen, je oprávněna ke všem opatřením, jichž je třeba k řádnému hospodaření na rybníku a má tatáž práva a povinnosti jako organizace, které byl majetek přikázán do užívání podle předpisů o opatřeních k zajištění zemědělské výroby.
(2) Okresní národní výbory rozhodují podle odstavce 1 vždy po projednání s příslušným podnikem státního rybářství a s příslušnou organizační složkou Československého rybářského svazu.
§ 5
V zájmu úspěšného plnění úkolů sledovaných hospodařením na rybnících (§ 3 odst. 1) nebudou rybníky zpravidla odnímány rybníkářskému hospodaření. Musí-li takovému odnětí dojít z důvodu výstavby, provozu průmyslových podniků apod., jsou investoři staveb, popřípadě organizace, v jejichž zájmu se rybníkářské hospodaření omezuje nebo vylučuje, povinni zahrnout do příslušné dokumentace zdůvodnění zamýšleného odnětí, v němž ve spolupráci s podnikem státního