dnes je 25.2.2024

Input:

102/1968 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí, platné do 29.2.1988

č. 102/1968 Zb.
[zrušené č. 7/1988 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 2. července 1968
o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí
Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o drahách:
§ 1
(1) Křížením pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí (dále jen „přejezdy“) musí být označena, popř. zabezpečena.
(2) Přejezdy bez závor se označují výstražným křížem.1) Přejezdy se závorami se takto neoznačují.
(3) Jde-li o přejezd bez závor s nepatrným železničním provozem, drážní správní orgán může povolit, aby přejezd nebyl označen výstražným křížem. Takový přejezd v době železničního provozu musí být střežen drážním pracovníkem; bližší podmínky stanoví drážní správní orgán. Správce pozemní komunikace označuje přejezd dopravní značkou „vlečkový přejezd“2) a vlak nebo drážní vozidlo musí před ním zmírnit rychlost.
§ 2
(1) Přejezd musí být zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením podle příslušné technické normy3) , vyžaduje-li to dopravní intenzita na přejezdu a rozhledové poměry.
(2) Přejezdové zabezpečovací zařízení musí varovat uživatele pozemní komunikace s dostatečným časovým předstihem, že se k přejezdu blíží vlak nebo drážní vozidlo,
a) dvěma červenými střídavě kmitajícími světly a přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku,
b) sklopením závorových břeven, a jsou-li závory obsluhovány na dálku, zvukovou (světelnou) výstrahou dávanou před sklopením závorových břeven nebo
c) kombinací světelného (zvukového) výstražného zařízení a závor.
(3) Přejezdové zabezpečovací zařízení ovládané jízdou vlaku musí po 31. prosinci 1971 také uvědomovat uživatele pozemní komunikace pomalu kmitajícím bílým světlem, že se k přejezdu neblíží vlak nebo drážní vozidlo.
§ 3
(1) O označení přejezdu, zabezpečení přejezdu, změně zabezpečení přejezdu, o druhu přejezdového zabezpečovacího zařízení, způsobu jeho ovládání, časovém předstihu a délce výstrahy rozhoduje drážní správní orgán;4) účastníky řízení jsou také okresní národní výbor, správce pozemní komunikace a orgán Veřejné bezpečnosti.
(2) Drážní správní orgán nerozhoduje o označení přejezdů uvnitř závodu drážního podniku, kam nemohou zajíždět vozidla nepatřící závodu, a přejezdů v železničních stanicích určených pro železniční a poštovní manipulaci nebo pro nástup a výstup cestujících, jakož i pro přechod drážních pracovníků. Tyto přejezdy označuje drážní podnik podle místních potřeb a poměrů.
§ 4
Zrušují se směrnice ministerstva dopravy o železničních přejezdech, přechodech a jejich zabezpečení čj. 17 350/56, částka 121 ročník 1956 Úředního listu.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1968.
 
Ministr:
Dr. Řehák v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1dopravní značka č. 20 a, b (příloha k vyhlášce č. 80/1966 Sb.).
2dopravní značka č. 21 (příloha k vyhlášce č. 80/1966 Sb.).
3technická norma OPT 73 6380.
4kdo je odpovědný za označení nebo zabezpečení přejezdu, stanoví § 17 odst. 1 zákona č. 51/1964 Sb., o drahách a § 14 vyhlášky č. 52/1964 Sb.