dnes je 16.4.2024

Input:

103/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven

č. 103/1945 Zb.
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 24. října 1945
o znárodnění soukromých pojišťoven.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
Oddíl I.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Dnem vyhlášení tohoto dekretu se znárodňuje zestátněním smluvní (soukromé) pojišťovnictví na území Československé republiky.
§ 2.
(1) Provozovati po živnostensku smluvní (soukromé) pojištění - včetně zajištění - na území Československé republiky jsou oprávněny pouze ústavy, které vyhovují ustanovením níže uvedeným.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nedotýká působnosti nositelů veřejnoprávního pojištění (zaopatření) sociálního podle platných předpisů.
Oddíl II.
Pojišťovny - národní podniky.
§ 3.
(1) Pojišťovny ustavené podle předpisů tohoto oddílu jsou jako národní podniky majetkem státu ve smyslu dalších ustanovení. Jsou samostatné právnické osoby. Ve své obchodní činnosti se řídí zásadami obchodního podnikání.
(2) Předpisy o zápisech do obchodního rejstříku, vztahující se na kupce jednotlivce, a předpisy o obchodních knihách a o prokuristech a obchodních zmocněncích platí obdobně i pro pojišťovny.
§ 4.
(1) Právní poměry pojišťoven upravují stanovy, které vydává a mění vláda (§ 10); stanovy (jejích změny vyhlašuje ministr financí v Úředním listě republiky Československé a prostřednictvím příslušného pověřence též v Úradnom vestníku.
(2) Stanovy obsahují zejména ustanovení:
a) o firmě pojišťovny a jejím sídle; ve firmě pojišťovny musí býti označení „národní podnik“,
b) o činnosti pojišťovny,
c) o působnosti a odpovědnosti představenstva a ředitelů pojišťovny,
d) o hospodaření pojišťovny,
e) o výši a dotaci fondů,
f) o podpisování za pojišťovnu a o vyhláškách pojišťovny,
g) o pobočných závodech.
(3) Fondům pojišťovny [odst. 2, písm. e)] se před jejich dotací z přebytků přidělí částky ve výši úroku z fondů při sazbě rovnající se průměrnému výnosu jmění pojišťovny. Částek, které mají býti takto přiděleny fondům, lze použíti ke krytí nákladů pojišťovny toliko se souhlasem Rady (§ 23), která o tom podá zprávu dozorčímu úřadu.
§ 5.
(1) Správu pojišťovny řídí a pojišťovnu navenek zastupuje představenstvo, skládající se z předsedy, místopředsedy a dalších tří až devíti členů.
(2) Předsedu a místopředsedu, jakož i dvě třetiny členů představenstva jmenuje ministr financí, na Slovensku v dohodě s příslušným pověřencem, na návrh Rady, při čemž jedna třetina členů budiž jmenována z řad pojistníků; byla-li takto jmenována právnická osoba, vysílá za sebe stálého zmocněnce. Zbývající třetinu členů představenstva volí zaměstnanci ze svého středu; volbu potvrzuje ministr financí, na Slovensku v dohodě s příslušným pověřencem.
(3) Členové představenstva mohou býti ministrem financí - na Slovensku v dohodě s příslušným pověřencem - kdykoliv odvoláni. Zemřel-li člen představenstva, vzdal-li se své funkce, nemůže-li ji po dobu delší šesti měsíců vykonávati nebo byl-li odvolán, budiž povolán nový člen podle zásad vyslovených v odstavci 2.
(4) Člen představenstva může býti jen československý státní příslušník, který má potřebné odborné vědomosti a zkušenosti. Nesmí vykonávati funkci ani činnost, která je v