dnes je 25.7.2024

Input:

103/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven, ve znění účinném k 1.1.1951

č. 103/1945 Zb.
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 24. října 1945
o znárodnění soukromých pojišťoven.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
161/1949 Sb.
(k 1.1.1949)
mění
86/1950 Sb.
(k 1.8.1950)
ruší § 32 až 35 (obecná derogační klausule)
88/1950 Sb.
(k 1.8.1950)
ruší § 32 až 35 (obecná derogační klausule)
95/1950 Sb.
(k 1.8.1950)
ruší § 10 až 12, § 14 odst. 1, oddíl VI
190/1950 Sb.
(k 1.1.1951)
ruší oddíl II
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
Oddíl I.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Dnem vyhlášení tohoto dekretu se znárodňuje zestátněním smluvní (soukromé) pojišťovnictví na území Československé republiky.
§ 2.
(1) Provozovati po živnostensku smluvní (soukromé) pojištění - včetně zajištění - na území Československé republiky jsou oprávněny pouze ústavy, které vyhovují ustanovením níže uvedeným.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nedotýká působnosti nositelů veřejnoprávního pojištění (zaopatření) sociálního podle platných předpisů.
Oddíl II.
(zrušen zákonem č. 190/1950 Sb.)
Oddíl III.
Formy znárodnění.
§§ 10. až 12
(zrušeny zákonem č. 95/1950 Sb.)
§ 13.
Veškerá práva vyplývající z vlastnictví akcií a zakladatelských listů akciových pojišťoven se sídlem na území Československé republiky zanikají. U vzájemných pojišťoven se zrušují práva a povinnosti pojistníků, vyplývající z jejich členského poměru.
§ 14.
(1) Opatření podle §§ 10 a 11 určí práva a povinnosti, v které pojišťovna vstupuje.
(2) U závazků, které jsou hospodářsky neodůvodněny, počítajíc v to závazky ze služebních smluv, zaručujících zaměstnancům nepřiměřeně vysoké platy nebo zaopatřovací, odpočivné a jiné požitky nebo nároky na odbytné, může - na vyzvání dozorčího úřadu musí - se pojišťovna domáhati zrušení nebo jiné přiměřené úpravy. nedojde-li k dohodě, rozhodne rozhodčí soud. Ustanovení o něm budou dána zvláště.
(3) K rozvázání služebních smluv osob uvedených v odstavci 2 není třeba souhlasu úřadu ochrany práce.
§ 15.
(1) Pojišťovna může odporovati právním jednáním, která po 29. srpnu 1944 vykonal ústav, v jehož práva a závazky vstoupila pojišťovna, v úmyslu poškoditi nebo ztížiti znárodnění anebo zavléci ve svůj nebo v cizí prospěch své majetkové hodnoty.
(2) Odporovati lze do jednoho roku ode dne vyhlášky v Úředním listě (§ 12). Jinak platí obdobně ustanovení odpůrčího řádu, vydaného zákonem ze dne 27. března 1931, č. 64 Sb.
§ 16.
Dokud nebude u jednotlivého ústavu, provozujícího pojištění, provedena úprava podle §§ 10 nebo 11, vykonávají dosavadní jeho orgány svou působnost obdobně podle tohoto dekretu.
Oddíl IV.
Vynětí.
§ 17.
Ustanovení §§ 1 až 16 tohoto dekretu se nevztahují na První českou zajišťovací banku se sídlem v Praze.
Oddíl V.
Náhrada.
§ 18.
(1) Za majetkové újmy vzešlé znárodněním náleží náhrada, jejíž výši určí ministr financí.
(2) Vlastníkům akcií, na něž je rozvržen akciový kapitál tuzemské akciové pojišťovny, přísluší náhrada, vypočtená podle úředních cen aktiv a pasiv znárodněného ústavu, při čemž se nepřihlíží k hodnotě pojistného kmene ústavu a k majetku určenému pro sociální, dobročinné a podobné účely. Rozhodny jsou úřední ceny, jichž bylo použito při sestavování účetní závěrky ke dni 31. prosince 1944; není-li těchto cen, buďte tato aktiva a pasiva úředně odhadnuta.
(3) Vlastníkům podílů na zakládacích fondech tuzemských vzájemných pojišťoven náleží náhrada vypočtená podle částky zakládacího fondu v účetní závěrce ke dni 31. prosince 1944, snížené o eventuální ztrátu, pokud by