dnes je 26.2.2024

Input:

103/1947 Sb., Zákon, kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou, platné do 31.12.1965

č. 103/1947 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 29. května 1947,
kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Živnost foukače technického skla se prohlašuje za řemeslnou s obmezními vytčeními v § 1, odst. 5 živnostenského řádu (živnostenského zákona).
§ 2
Od průkazu způsobilosti pro živnosti řemeslné jinak předepsaného (§ 14 živnostenského řádu, § 15 živnostenského zákona) jest osvobozen, kdo před účinností tohoto zákona
a) živnost foukače technického skla samostatně provozoval nebo
b) byl nejméně 5 let v živnosti foukače technického skla zaměstnán odbornými pracemi nebo
c) byl vůbec zaměstnán způsobem uvedeným pod písmenem b) a dokončil v tomto zaměstnání za účinnosti tohoto zákona celkovou pětiletou dobu zaměstnání.
§ 3
Pokud tento zákon nestanoví jinak, zůstávají ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona) nedotčena.
§ 4
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr průmyslu.
 
Dr. Beneš v.r.
Gottwald v.r.
Laušman v.r.