dnes je 17.4.2024

Input:

104/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách, platné do 20.7.1959

č. 104/1945 Zb.
[zrušené č. 37/1959 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 24. října 1945
o závodních a podnikových radách.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
HLAVA I.
Závodní zastupitelstvo zaměstnanců.
§ 1.
(1) Zájmovým zastupitelstvem zaměstnanců v závodě (dále jen závodní zastupitelstvo) jsou závodní rada, závodní důvěrník, podniková rada a náhradní orgán závodního zastupitelstva.
(2) V závodech, které zaměstnávají pravidelně méně než 3 zaměstnance, vykonávají působnost závodního zastupitelstva v rozsahu uvedeném v § 20, č. 1 všeobecné orgány jednotné odborové organisace. Podrobné předpisy o tom stanoví vláda nařízením.
(3) Působnost jednotné odborové organisace hájiti a zastupovati zájmy zaměstnanců není tímto dekretem dotčena.
§ 2.
(1) Vedení závodu náleží správě závodu a ona jest výlučně odpovědnou za podnikání a jeho úspěch. Závodnímu zastupitelstvu nepřísluší zasahovati do správy a provozu samostatnými nařízeními. Závodní zastupitelstvo a správa závodu buďte ve stálém styku tak, aby byl trvale zajištěn hladký a nerušený chod závodu.
(2) Závodní zastupitelstvo má usilovati o to, aby jak správa závodu, tak zaměstnanci závodu uplatňovali požadavky a uskutečňovali opatření, odpovídající obecnému prospěchu hospodářskému a upustili od takových, které tomuto cíli škodí.
HLAVA II.
Zřízení a organisace závodního zastupitelstva.
ČÁST PRVNÍ.
Zřízení závodního zastupitelstva.
§ 3.
(1) Závodní rada se zřizuje pro každý samostatný závod, který pravidelně zaměstnává alespoň 20 zaměstnanců.
(2) Závodem podle tohoto dekretu rozumí se provozní zařízení zaměstnavatele, k němuž jsou závodní zaměstnanci v pracovním (služebním) poměru.
(3) Samostatným je závod, který se správou nebo účtováním liší od jiných závodů téhož podniku nebo téhož zaměstnavatele.
§ 4.
V samostatném závodě,který pravidelně zaměstnává méně než 20 osob, alespoň však 3 zaměstnance, zřizuje se závodní důvěrník.
§ 5.
(1) V závodech, v nichž jest zříditi závodní radu nebo závodního důvěrníka, jmenuje příslušný orgán jednotné odborové organisace náhradní orgán závodního zastupitelstva ze zaměstnanců závodu na dobu, než bude závodní rada ustavena nebo zvolen závodní důvěrník.
(2) Náhradní orgán závodního zastupitelstva vykonává působnost, příslušející závodní radě, po případě závodnímu důvěrníku. Způsob zřízení a organisaci náhradního orgánu závodního zastupitelstva stanoví vláda nařízením.
§ 6.
(1) Tvoří-li několik závodů téhož zaměstnavatele samostatnou hospodářskou jednotku s jednotným hospodářským úkolem a vedením (správou), může býti pro podnik usnesením závodních rad zřízena podniková rada.
(2) Podmínky zřízení podnikových rad a jejich organisaci v podnicích nositelů veřejné správy s rozsáhlým obvodem působnosti nebo se složitou funkční organisací stanoví k návrhu jednotné odborové organisace ministerstvo ochrany práce a sociální péče, na Slovensku v dohodě s povereníkem pre sociálnu starostlivosť.
(3) Způsob zřízení podnikové rady stanoví vláda nařízením.
§ 7.
(1) Členové závodní rady se volí přímou a tajnou volbou na základě kandidátní listiny, kterou navrhuje