dnes je 9.12.2023

Input:

104/1963 Sb., Zákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch, platné do 7.1.1969

č. 104/1963 Zb.
ZÁKON
ze dne 5. prosince 1963
o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Základní ustanovení
Zřizuje se Vládní výbor pro cestovní ruch jako orgán vlády pro řízení domácího a zahraničního cestovního ruchu.
§ 2
Hlavní úkoly
(1) Vládní výbor pro cestovní ruch plní zejména tyto úkoly:
- organizuje a řídí domácí a zahraniční cestovní ruch;
- zúčastňuje se sjednávání mezinárodních smluv a dohod, pokud se týkají zahraničního cestovního ruchu;
- schvaluje účast československých organizací cestovního ruchu v mezinárodních organizacích;
- schvaluje podle směrných ukazatelů stanovených vládou návrh plánu rozvoje cestovního ruchu;
- projednává a přijímá opatření týkající se cestovního ruchu.
(2) Vládní výbor pro cestovní ruch vydává v oboru své působnosti na základě zákonů a vládních nařízení a k jejich provedení obecně závazné právní předpisy.
§ 3
Výbor Slovenské národní rady pro cestovní ruch
Jako oblastní orgán Vládního výboru pro cestovní ruch a současně jako orgán Slovenské národní rady působí na Slovensku Výbor Slovenské národní rady pro cestovní ruch. Zřízení, podrobnější vymezení působnosti a zásady činnosti Výboru Slovenské národní rady pro cestovní ruch stanoví zákon Slovenské národní rady.
§ 4
Krajské komise pro cestovní ruch
Krajské národní výbory zřizují krajské komise pro cestovní ruch a rozhodují o tom, v kterých okresech, případně místech zřizují okresní, případně městské a místní národní výbory komise pro cestovní ruch.
§ 5
Organizace
(1) Předsedu a členy Vládního výboru pro cestovní ruch jmenuje a odvolává vláda.
(2) Podrobnější vymezení působnosti Vládního výboru pro cestovní ruch stanoví statut, který na jeho návrh schvaluje vláda.
Závěrečná ustanovení
§ 6
Zrušuje se vládní nařízení č. 7/1956 Sb., o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu.
§ 7
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Lenárt v. r.