dnes je 21.4.2024

Input:

104/1965 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků, platné do 30.4.1990

č. 104/1965 Zb.
[zrušené č. 130/1990 Zb.]
Vyhláška
ministerstva školství a kultury
ze dne 30. září 1965
o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků
Ministerstvo školství a kultury stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. 186/1960 (školský zákon):
§ 1
(1) Aby pracujícím i mládeži bylo umožněno v nejširší míře vzdělávat se v oboru umění a v oboru cizích jazyků, povoluje se vyučovat těmto oborům vedle vzdělávacích zařízení veřejných institucí též jednotlivým občanům za úplatu.
(2) Za soukromé vyučování se nepovažují opakovací hodiny (kondice), které poskytují žáci a studenti škol jiným žákům a studentům.
(3) Oprávnění k soukromému vyučování uděluje na žádost uchazeče okresní národní výbor, v jehož obvodu hodlá uchazeč působit. Při posuzování žádosti se přihlédne k zájmu pracujících o soukromé vyučování v uvedených oborech a k jejich speciálním požadavkům.
§ 2
Oprávnění k soukromému vyučování může být uděleno uchazeči, který má pro ně potřebnou odbornou způsobilost, jíž je pro obor umění dokončené studium na příslušné umělecké škole, pro obor cizích jazyků dokončené studiem příslušných jazyků na vysoké škole nebo v obou případech jinak prokázaná způsobilost v uvedených oborech, např. dlouhodobá praktická činnost v oboru umění, úspěšné složení státní jazykové zkoušky na jazykové škole apod.
§ 3
(1) Vyučující je povinen používat při vyučování osvědčených učebnic a pomůcek odpovídajících pokrokovým pedagogickým zásadám.Jednou ročně podá okresnímu národnímu výboru zprávu o své činnosti.
(2) Vyučující nejsou oprávnění vydávat svým žákům vysvědčení ani jiné listiny; na požádání mohou však potvrdit docházku do soukromého vyučování a hodnocení žáka.
§ 4
Dozor na soukromé vyučování vykonává okresní národní výbor. Vede též evidenci vyučujících.
§ 5
Okresní národní výbor může odejmout oprávnění k soukromému vyučování, zjistí-li ve vyučování vážné nedostatky, nebo nesplní-li vyučující daňovou povinnost.
§ 6
(1) Dosavadní povolení k soukromému vyučování zůstávají v platnosti.
(2) Zrušuje se vyhláška č. 108/1962 Sb., o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků.
(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1965.
 
Ministr:
Císař v. r.