dnes je 17.4.2024

Input:

104/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky

č. 104/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 16. října 1967
o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
Dne 28. listopadu 1966 byla v Praze podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky.
Podle svého článku 13 vstoupila Dohoda v platnost dnem 4. října 1967.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
Kulturní dohoda
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
přejíce si prohloubit přátelství mezi národy obou zemí, rozvíjet kulturní styky a upevňovat vzájemnou spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti kultury, vědy a umění,
rozhodly se uzavřít tuto dohodu a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky
Václava Davida, ministra zahraničních věcí,
vláda Syrské arabské republiky
Dr. Ibrahima Makhose, místopředsedu Rady ministrů a ministra zahraničních věcí,

kteří vyměnivše si plné moci, které shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Podle zásad rovnosti a národní svrchovanosti a na základě Charty Organizace spojených národů budou obě smluvní strany přispívat k podpoře a rozvoji kulturních styků obou zemí, vzájemného poznávání kulturního dědictví obou národů a pokroku dosaženého na poli kultury, školství, vědy a umění.
Článek 2
Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu zkušeností a informací mezi kulturními, školskými, vědeckými,literárními a uměleckými institucemi a organizacemi obou zemí.
Článek 3
Smluvní strany budou podporovat vzájemnou výměnu vědců, techniků, profesorů a studentů.
Každá smluvní strana bude poskytovat stipendia příslušníkům druhé země v oblasti studia, technické specializace, vědeckého výzkumu a výcviku.
Článek 4
Smluvní strany budou podporovat vzájemné vysílání umělců, uměleckých skupin a pracovníků v oblasti kultury a umění.
Článek 5
Každá smluvní strana bude podporovat uvádění hudebních, divadelních a filmových děl, vysílání rozhlasových a televizních pořadů, pořádání přednášek, výstav, filmových, hudebních a divadelních festivalů a vydávání překladů vědeckých, literárních a uměleckých děl druhé země.
Článek 6
Smluvní strany zahrnou do svých učebních osnov dějepisu a zeměpisu přesné a dostatečné informace o druhé zemi.
Článek 7
Smluvní strany budou usnadňovat výměnu vědeckých, uměleckých a školských publikací, filmů, hudebních záznam., notového materiálu a výtvarných děl druhé země.
Článek 8
Smluvní strany budou podporovat styky mezi sportovci obou zemí, zejména pořádáním utkání a soutěží a budou si vyměňovat návštěvy sportovců, trenérů a tělovýchovných odborníků.
Článek 9
Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti rozhlasu, televize a filmu. Příslušné instituce a organizace obou zemí budou moci za tím účelem uzavřít mezi sebou zvláštní dohody.
Článek 10
Obě smluvní strany usnadní v rámci platných vnitrostátních předpisů vzájemné uznávání akademických titulů a vědeckých hodností, diplomů a vysvědčení vydávaných