dnes je 25.2.2024

Input:

104/1969 Zb., Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich

104/1969 Zb.
[zrušené č. 63/1978 Zb.]
Vyhláška
Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky
z 31. júla 1969
o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich
Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 2 zákona č. 168/1968 Zb. o gymnáziách v spojení so zákonom č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike:
§ 1
Zriaďovanie gymnázií
Gymnáziá zriaďuje Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky v rámci schváleného plánu a rozpočtu.
§ 2
Premena stredných všeobecnovzdelávacích škôl na gymnáziá
Stredné všeobecnovzdelávacie školy začínajúc školským rokom 1969/70 sa menia na gymnáziá tak, že v školskom roku 1970/71 sa posledný raz otvoria prvé ročníky trojročného štúdia stredných všeobecnovzdelávacích škôl popri triedach štvorročného gymnaziálneho štúdia. V školskom roku 1972/73 sa ukončí trojročné štúdium na stredných všeobecnovzdelávacích školách.
§ 3
Obsah štúdia
(1) Štúdium na gymnáziách sa od prvých ročníkov člení na vetvu humanitnú a prírodovednú. Na humanitnej vetve môžu sa zriadiť triedy so zameraním na klasické jazyky, na hudobnú alebo výtvarnú výchovu. Na prírodovednej vetve môžu sa zriadiť triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a fyziky, chémie a biológie a so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov. Na obidvoch vetvách možno zriadiť vetvy s rozšíreným vyučovaním moderných jazykov a telesnej výchovy.
(2) Na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním, prípadne zameraním vyžaduje sa súhlas Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky.
§ 4
Štúdium popri zamestnaní
(1) Začínajúc školským rokom 1970/71 v rámci schváleného plánu a rozpočtu Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky zriadi pri gymnáziách štúdium popri zamestnaní, a to štúdium večerné, diaľkové a externé.
(2) Štúdium popri zamestnaní na gymnáziách trvá 4 roky, nedelí sa na študijné vetvy.
(3) Na štúdium popri zamestnaní na gymnáziách sa prijímajú uchádzači za rovnakých podmienok ako uchádzači na štúdium popri zamestnaní na iných stredných školách.
(4) Študujúcim popri zamestnaní na gymnáziách poskytujú sa pracovné úľavy v rovnakom rozsahu ako študujúcim popri zamestnaní na iných stredných školách.
§ 5
Prechodné ustanovenia
(1) Pri postupnej premene stredných všeobecnovzdelávacích škôl na gymnáziá je riaditeľ a profesorský zbor spoločný pre obidva druhy škôl. Administratíva a hospodárska agenda obidvoch škôl je spoločná. Budova školy sa označí názvami obidvoch škôl. Čestné názvy stredných všeobecnovzdelávacích škôl prepožičané im podľa osobitných predpisov prechádzajú na gymnáziá. Pedagogická dokumentácia obidvoch škôl sa však vedie oddelene. Obidve školy používajú osobitné pečiatky.
(2) Ak žiak v období premeny stredných všeobecnovzdelávacích škôl na gymnáziá neprospel v niektorom ročníku strednej všeobecnovzdelávacej školy, môže v nasledujúcom školskom roku opakovať ten istý ročník na gymnáziu.
(3) Prestup žiaka zo strednej