dnes je 25.2.2024

Input:

104/1969 Zb., Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich, v znení účinnom k 4.10.1974

104/1969 Zb.
[zrušené č. 63/1978 Zb.]
Vyhláška
Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky
z 31. júla 1969
o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
93/1974 Z. z.
4.10.1974
meníí § 3
Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 2 zákona č. 168/1968 Zb. o gymnáziách v spojení so zákonom č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike:
§ 1
Zriaďovanie gymnázií
Gymnáziá zriaďuje Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky v rámci schváleného plánu a rozpočtu.
§ 2
Premena stredných všeobecnovzdelávacích škôl na gymnáziá
Stredné všeobecnovzdelávacie školy začínajúc školským rokom 1969/70 sa menia na gymnáziá tak, že v školskom roku 1970/71 sa posledný raz otvoria prvé ročníky trojročného štúdia stredných všeobecnovzdelávacích škôl popri triedach štvorročného gymnaziálneho štúdia. V školskom roku 1972/73 sa ukončí trojročné štúdium na stredných všeobecnovzdelávacích školách.
§ 3
Obsah štúdia
(1) Štúdium na gymnáziách poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie, a to jazykové, spoločenskovedné, vrátane základov filozofie, vzdelanie v matematike a prírodných vedách, ako aj estetickú a telesnú výchovu.
(2) Štúdium na gymnáziách sa od prvého ročníka člení na humanitnú vetvu a na prírodovednú vetvu. Na obidvoch vetvách môžu krajské národné výbory so súhlasom Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zriaďovať triedy so špeciálnym zameraním podľa požiadaviek na prípravu absolventov gymnázií tak na štúdium na vysokých školách, ako aj na ich uplatnenie v praxi.
§ 4
Štúdium popri zamestnaní
(1) Začínajúc školským rokom 1970/71 v rámci schváleného plánu a rozpočtu Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky zriadi pri gymnáziách štúdium popri zamestnaní, a to štúdium večerné, diaľkové a externé.
(2) Štúdium popri zamestnaní na gymnáziách trvá 4 roky, nedelí sa na študijné vetvy.
(3) Na štúdium popri zamestnaní na gymnáziách sa prijímajú uchádzači za rovnakých podmienok ako uchádzači na štúdium popri zamestnaní na iných stredných školách.
(4) Študujúcim popri zamestnaní na gymnáziách poskytujú sa pracovné úľavy v rovnakom rozsahu ako študujúcim popri zamestnaní na iných stredných školách.
§ 5
Prechodné ustanovenia
(1) Pri postupnej premene stredných všeobecnovzdelávacích škôl na gymnáziá je riaditeľ a profesorský zbor spoločný pre obidva druhy škôl. Administratíva a hospodárska agenda obidvoch škôl je spoločná. Budova školy sa označí názvami obidvoch škôl. Čestné názvy stredných všeobecnovzdelávacích škôl prepožičané im podľa osobitných predpisov prechádzajú na gymnáziá. Pedagogická dokumentácia obidvoch škôl sa však vedie oddelene. Obidve školy používajú osobitné pečiatky.
(2) Ak žiak v období premeny stredných všeobecnovzdelávacích škôl na gymnáziá neprospel v niektorom ročníku strednej všeobecnovzdelávacej školy, môže v nasledujúcom školskom roku opakovať ten istý ročník na gymnáziu.
(3) Prestup žiaka zo