dnes je 26.9.2023

Input:

105/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců, ve znění účinném k 30.12.1946

č. 105/1945 Zb.
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 4. října 1945
o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
130/1946 Sb.
(k 17.6.1946)
mění, doplňuje
247/1946 Sb.
(k 30.12.1946)
mění, doplňuje
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Osobní rozsah.
(1) Ustanovení tohoto dekretu platí, pokud z odstavců 3 až 5 nevyplývá něco jiného,
A. pro zaměstnance v činné službě
a) státu,
b) svazků územní samosprávy jakož i jiných veřejnoprávních korporací a nadací,
c) ústavů, podniků, fondů a zařízení, jež náležejí subjektům, uvedeným pod písm. a) a b) nebo jsou jimi spravovány,
d) na něž se vztahuje zákon ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. (učitelský zákon), bez ohledu na to, zda jsou v služebním (pracovním) poměru veřejnoprávním nebo soukromoprávním (smluvním);
B. pro příjemce veřejných odpočivných nebo zaopatřovacích platů (provisních platů), po případě čekatelného; dále darů a pensí z milosti a odpočivných (zaopatřovacích) platů povolených podle volné úvahy, pokud tyto osoby jsou české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti.
(2) Kde tento dekret užívá v dalších ustanoveních slova zaměstnanec, rozumějí se tím, pokud není výslovně jinak stanoveno, osoby uvedené v odstavci 1. Tam, kde se v tomto dekretu mluví o veřejných odpočivných nebo zaopatřovacích platech nebo o odpočivných (zaopatřovacích) platech, rozumějí se tím zejména též veškeré zaopatřovací požitky (náležitosti) poskytované podle vojenských zaopatřovacích zákonů.
(3) Pro soudcovské úředníky platí ustanovení §§ 2 a 3 a přiměřeně též § 15, odst. 6, § 23, odst. 1 a § 24, ať již jsou v činné službě či ve výslužbě. V ostatním platí pro ně, zejména pokud jde o řízení, ustanovení zákona ze dne 21. května 1868, č. 46 ř. z. Kárný senát u nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu může však býti též složen z 5 členů soudu, které zvolí plenární shromáždění členů soudu, zejména tehdy, bylo-li by složení tohoto senátu podle předpisů v tomto směru platných spojeno s obtížemi. Zvoleni jsou ti, kdož obdrželi poměrně nejvíce hlasů. Týmž způsobem se zvolí 5 náhradníků. Senátu předsedá služebně nejstarší člen. Náhradníci nastupují za členy senátu, kteří se jednání nemohou zúčastniti, podle služebního pořadí. Výsledku předběžného šetření podle § 15, odst. 6 smí býti použito toliko tehdy, provedl-li šetření soudce (člen soudu). Soudci, kteří provedli předběžné šetření, nemohou býti členy senátu zvoleného podle předchozího odstavce.
(4) Ustanovení tohoto dekretu se nevztahuje na vojenské gážisty z povolání.
(5) Řízení o přezkoumání činnosti zaměstnanců nositelů veřejnoprávního sociálního pojištění se upraví podle obdoby tohoto dekretu zvláštním řádem o zřízení očistných komisí pro tyto zaměstnance. Řád tento vyžaduje schválení ministerstvem ochrany práce a sociální péče.
§ 2.
Stihatelná činnost.
(1) Zaměstnanec, který v době nesvobody porušil věrnost vůči Československé republice, nebo českému nebo slovenskému národu, po případě se prohřešil proti národní cti anebo proti povinnosti národní soudržnosti vůči příslušníkům českého nebo slovenského národa, dopouští se služebního přečinu a trestá se - bez újmy soudního