dnes je 21.4.2024

Input:

105/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových, platné do 31.12.1955

č. 105/1950 Zb.
[zrušené č. 51/1955 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. července 1950,
kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 40 zákona č. 103/1950 Sb., o národních podnicích průmyslových, a §§ 4 a 11 zákona č. 104/1950 Sb., o financování národních a komunálních podniků:
§ 1.
(1) Vyhlašuje se Statut národních podniků průmyslových, který platí pro národní podniky v oboru ministerstev průmyslu, výživy, informací a osvěty a zdravotnictví.
(2) Ministři průmyslu, výživy, informací a osvěty a zdravotnictví jsou pro národní podniky z oboru svého ministerstva příslušnými ministry podle tohoto nařízení.
(3) Statut tvoří součást tohoto nařízení a vydává se v příloze Sbírky zákonů.1)
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1950; provedou je ministři průmyslu, výživy, informací a osvěty, zdravotnictví a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
 
Příloha vládního nařízení č. 105/1950 Sb.
Příloha vládního nařízení č. 105/1950 Sb., kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových.
Úvod.
Socialistický průmysl je základní a nejdůležitější složkou v hospodářském životě naší lidově demokratické republiky.
Až do revoluce v roce 1945 byl průmysl v rukou soukromých vlastníků-kapitalistů. Sloužil jim k obohacování a k vykořisťování pracujících.Aby zachovali své zisky, zradili kapitalisté v kritických chvílích republiku a podali tak další důkaz své politiky nepřátelské lidu. Porážka hitlerovského fašismu Rudou armádou a vítězství našeho lidu umožnily, aby byl kapitalistický majetek z velké části znárodněn a přešel tak do rukou státu. To byla první etapa našeho znárodnění; po ní zůstala ještě značná část průmyslu v rukou kapitalistů.
Kapitalisté však i potom záměrně a soustavně sabotovali a rozvraceli pokojný vývoj našeho hospodářství, ztěžovali naši cestu k socialismu a snažili se obnovit staré kapitalistické poměry předmnichovské republiky.
Porážka reakce a vítězství pracujícího lidu v únoru 1948 vyústily na hospodářském poli v další znárodnění, které podstatně zúžilo kapitalistické prvky v našem průmyslu a vytvořilo širší hospodářskou základnu pro budování socialismu.
Povalení kapitalismu, porážka reakce a převzetí moci do rukou pracujícího lidu mohlo být v naší vlasti uskutečněno jen proto, že v čele pracujících stojí Komunistická strana Československa. Také při výstavbě socialismu má strana vedoucí úlohu. Určuje generální linii budovatelského úsilí a označuje cíle, kterých má být v jednotlivých obdobích dosaženo. Strana jako vedoucí síla stmeluje, upevňuje a obrací k těmto cílům pracující a všechny masové organisace. První místo mezi nimi zaujímá Revoluční odborové hnutí, které jako jednotná organisace nejpokročilejší společenské třídy rozsáhlostí své činnosti je školou socialismu pro všechny pracující a nezbytným činitelem při výstavbě, organisaci a stálém vzestupu našeho znárodněného průmyslu.
Po prvním znárodnění jsme stáli před úkolem vytvořit se znárodněného průmyslového