dnes je 21.4.2024

Input:

105/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě

č. 105/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 29. června 1960
o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem financí podle §§ 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
§ 1
Zřizuje se podnik Rapid, podnik pro propagaci v zahraničním obchodě (dále jen „podnik“).
§ 2
Sídlem podniku je Praha.
§ 3
(1) Hlavním předmětem podnikání podniku je výlučné provádění a zprostředkování jakékoli propagační činnosti a všech s tím souvisících služeb v zahraničním obchodě.
(2) Podnik je oprávněn provozovat veškerou činnost souvisící s předmětem jeho podnikání.
§ 4
(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou a samostatnou hospodářskou organizací, hospodařící podle chozrasčotu; odpovídá za své závazky svým jměním.
(2) Stát neručí za jednání a závazky podniku.
(3) Z majetku podniku nelze žádat ani dosíci uspokojení pohledávek za státem nebo za podniky a jinými organizacemi.
(4) Jako vlastník nemovitého majetku se v pozemkové knize zapisuje podnik.
§ 5
(1) Podnik spravuje a řídí ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu.
(2) Ústřední ředitel zastupuje podnik navenek a je oprávněn ke všem opatřením a rozhodnutím ve správě podniku.
(3) Ministr zahraničního obchodu může jmenovat jednoho nebo více náměstků ústředního ředitele. Náměstek zastupuje ústředního ředitele v plném rozsahu jeho oprávnění.
(4) Ústřední ředitel a jeho náměstkové skládají při svém jmenování ministru zahraničního obchodu slib, že budou svědomitě plnit své povinnosti.
§ 6
Základní jmění podniku činí 2000 000,- Kčs.
§ 7
(1) Podnik náleží do působnosti ministerstva zahraničního obchodu.
(2) Ministr zahraničního obchodu vydá podrobnější předpisy o úkolech podniku, jeho organizaci a činnosti, o odpovědnosti jeho pracovníků a o dozoru ministerstva na činnost podniku. Předpisy o financování, o platebním styku a o peněžní kontrole podniku vydá ministr financí v dohodě s ministrem zahraničního obchodu.
§ 8
Dnem počátku účinnosti této vyhlášky přecházejí na podnik práva a závazky Československé obchodní komory, které vznikly v souvislosti s prováděním činnosti, která je předmětem podnikání podniku, zejména též práva a závazky ze smluv zastupitelských, smluv o spolupráci se zahraničními agenturami apod.
§ 9
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. července 1960.
 
Ministr:
Krajčír v. r.