dnes je 21.4.2024

Input:

105/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943

č. 105/1963 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 17. prosince 1963
o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943
Dne 27. listopadu 1963 byl v Moskvě podepsán Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943.
S Protokolem vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 4. prosince 1963 a president republiky jej ratifikoval dne 7. prosince 1963.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 10. prosince 1963.
Podle svého článku 2 Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943 nabyl platnosti dne 10. prosince 1963.
České znění Protokolu se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
PROTOKOL
o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943
Československá socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik,
potvrzujíce svoji důslednou politiku míru a vzájemné trvalé a těsné přátelské spolupráce,
majíce na zřeteli, že Smlouvou o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci ze dne 12. prosince 1943 převzaté závazky předpokládají společné úsilí směřující k zachování míru v Evropě,
zdůrazňujíce význam těchto závazků a vzájemné spolupráce v současné mezinárodní situaci, kdy nebezpečí narušení míru, o němž se hovoří ve Smlouvě, není odstraněno a kdy síly, které rozpoutaly druhou světovou válku, jsou i v současné době hrozbou evropskému a světovému míru,
konstatujíce s uspokojením, že jeden ze dvou svrchovaných států, které vznikly na území bývalé Německé říše, socialistická Německá demokratická republika, jde cestou míru a je důležitým činitelem zajištění bezpečnosti v Evropě a odvrácení hrozby války,
v souladu se závazky, jež převzaly všechny členské státy Varšavské smlouvy,
řídíce se zásadami Charty Organizace spojených národů
a důsledně uplatňujíce leninskou politiku mírového soužití států s různým společenským zřízením
dohodly se takto:
Článek 1
Platnost Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943 se prodlužuje o dvacet let počínaje dnem uplynutí dvacetileté lhůty, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, to jest dnem 12. prosince 1963.
Jestliže žádná z Vysokých smluvních stran neučiní rok před uplynutím této lhůty prohlášení, že si přeje Smlouvu vypovědět, zůstane tato v platnosti po dobu dalších pěti let a tak pokaždé, dokud jedna ze Stran neučiní prohlášení o výpovědi Smlouvy rok před