dnes je 16.4.2024

Input:

105/1966 Sb., Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o úvěrování socialistických organizací a úrokových sazbách, platné do 31.12.1975

č. 105/1966 Zb.
[zrušené č. 158/1975 Zb.]
VYHLÁŠKA
generálního ředitele Státní banky československé
ze dne 20. prosince 1966
o úvěrování socialistických organizací a úrokových sazbách
Generální ředitel Státní banky československé stanoví podle § 6 odst. 5 zákona č. 117/1965 Sb., o Státní bance československé, a podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení
§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje poskytování úvěrů Státní bankou československou (dále jen „banka“) státním hospodářským organizacím, podnikům zahraničního obchodu1) a družstevním organizacím2) (dále jen „organizace“) a národním výborům; dále upravuje úrokové sazby z úvěrů a z prostředků na účtech socialistických organizací u peněžních ústavů.
(2) Podle rozhodnutí ústředí banky se poskytují úvěry podle této vyhlášky i jiným socialistickým organizacím, popř. i jiné druhy úvěrů než jsou uvedeny v této vyhlášce.
§ 2
Podpora podnikání úvěry se řídí zásadami úvěrové a úrokové politiky, schválenými vládou.
§ 3
(1) O poskytování úvěrů se uzavírají mezi bankou a organizacemi úvěrové smlouvy. Úvěrové smlouvy se uzavírají písemně.
(2) Úvěrová smlouva je uzavřena, dohodnou-li se banka a organizace o všech podmínkách úvěrové smlouvy.
§ 4
(1) Nedodrží-li organizace podmínky úvěrové smlouvy, může banka zvýšit úrokové sazby, požadovat splacení úvěru před lhůtou splatnosti, vyloučit z úvěrování potřeby, které nezajišťují návratnost úvěru, omezit objem poskytovaných úvěrů, popř. odmítnout poskytovat úvěr.3)
(2) Podmínky a postup při uplatňování opatření, uvedených v odst. 1, stanoví úvěrové smlouvy.
(3) V případě, že návratnost úvěru z prostředků úvěrovaného podniku není předem zaručena, požaduje banka záruky za finanční krytí úvěru od nadřízeného orgánu nebo státní záruku.
§ 5
(1) Z úvěrů platí socialistické organizace peněžním ústavům úrok.
(2) Z prostředků na účtech platí peněžní ústavy socialistickým organizacím úrok.
ČÁST DRUHÁ
Úvěrování organizací
Oddíl 1
Investiční úvěry
§ 6
Banka poskytuje organizacím:
a) účelový investiční úvěr,
b) překlenovací investiční úvěr.
§ 7
V úvěrové smlouvě o investičních úvěrech se dohodne zejména celkový objem investičních úvěrů, jejich rozložení na jednotlivé stavby a stroje (soubory), podmínky pro jejich poskytování, způsob a časový plán jejich použití a splácení, popř. záruky.
§ 8
(1) Účelový investiční úvěr se poskytuje organizacím k pořízení investic za předpokladu, že splňují stanovená kritéria efektivnosti investic a návratnosti úvěru.
(2) Úvěr se poskytuje na stavbě včetně bytové výstavby prováděné organizacemi, stroje nezahrnuté do rozpočtu staveb, projektové práce, jiné investice, popř. další potřeby investiční povahy.
(3) Po prověření efektivnosti, popřípadě potřebnosti a účelnosti investic, se přednostně uspokojují požadavky na úvěr u těch akcí a organizací, které zabezpečí vyšší efektivnost a při souměřitelných akcích kratší lhůtu výstavby a rychlejší splacení účelového investičního úvěru.
§ 9
(1) Účelový investiční úvěr se poskytuje přímým investorům na samostatném