dnes je 19.7.2024

Input:

106/1951 Sb., Zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků

č. 106/1951 Zb.
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1951
o úpravě financování národních a komunálních podniků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Aby byly mobilisovány prostředky pro další rozvoj národního hospodářství, aby byla upevněna finanční kázeň a aby byla zvýšena odpovědnost ministrů za finanční hospodaření jimi spravovaných ministerstev, jejich hlavních správ a podniků, zavádí se nový způsob financování národních a komunálních podniků.
§ 2.
Státní rozpočet je základním finančním plánem státu; v něm se soustřeďují všechny hlavní finanční zdroje, jím se provádí financování národního hospodářství a bezprostředně se stanoví vzájemné vztahy státu ke všem hospodářským odvětvím.
§ 3.
Finanční hospodaření ministerstev a jejich hlavních správ, jakož i podniků se řídí ročními a čtvrtletními finančními plány ministerstev, sestavenými na podkladě přímých vztahů ke státnímu rozpočtu.
§ 4.
(1) Ve státním rozpočtu se ve shodě se státním národohospodářským plánem určí ministerstvům částky odvodu všeobecné daně, odvodu částí zisků, odvodu přebytků vlastních oběžných prostředků a jiných odvodů do státního rozpočtu. Zároveň se ministerstvům ve státním rozpočtu stanoví částky přídělů ze státního rozpočtu, určených na financování investic, zvýšení vlastních oběžných prostředků, na plánovanou úhradu nákladů a na ostatní plánované úkoly.
(2) Ve shodě se stanovenou výší odvodů a přídělů se určí ve státním rozpočtu ministerstvu část plánovaného zisku, kterého ministerstvo použije k financování investic a ke zvýšení vlastních oběžných prostředků v souhlase se státním národohospodářským plánem. Odvody zisků, stanovené ve státním rozpočtu, nesmějí být menší než 10 % plánovaného zisku. Odpisy investic a příjmy za vyřazené investice jsou určeny k financování plánovaných investic a oprav investiční povahy; přebytek se odvádí do státního rozpočtu.
(3) Vláda stanoví, jak se použije zisků, kterých dosáhnou podniky nad plán.
§ 5.
Příděly, stanovené ve státním rozpočtu jednotlivým ministerstvům, a část plánovaného zisku, která zůstává ministerstvu k použití, rozdělí příslušný ministr mezi své hlavní správy a podniky, které jsou mu přímo podřízeny, a určí jim také výši odvodů do státního rozpočtu podle stanoveného finančního plánu ministerstva. Hlavní správy rozdělí příděly ze státního rozpočtu a odvody do státního rozpočtu mezi podniky jim podřízené.
§ 6.
Ministr financí vydá směrnice o použití zisků, o odvodech částí zisků a přebytků vlastních oběžných prostředků do státního rozpočtu, o použití odpisů a příjmů za vyřazené investice a o způsobu a podmínkách přídělů ze státního rozpočtu na investice, na zvýšení oběžných prostředků a pro ostatní účely.
§ 7.
Ministr financí může v dohodě s ministrem vnitra stanovit, že komunální podniky budou provádět příslušné odvody do rozpočtů národních výborů a že od nich také obdrží potřebné příděly; ministr financí v dohodě s ministrem vnitra může také stanovit pro tyto podniky i jiné odchylky od tohoto zákona.
§ 8.
(1) Podniky jsou vybaveny základními prostředky a vlastními oběžnými prostředky. Zvýšení nebo snížení vlastních oběžných