dnes je 25.2.2024

Input:

106/1960 Sb., Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o hospodaření kovovým odpadem, platné do 31.7.1991

č. 106/1960 Zb.
[zrušené č. 238/1991 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů
ze dne 1. července 1960
o hospodaření kovovým odpadem
Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů stanoví v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními úřady podle § 6 vládního nařízení č. 68/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami:
ČÁST PRVNÍ
Rozsah platnosti
§ 1
(1) Tato vyhláška se vztahuje na zachycování, sběr, výkup, třídění, skladování, úpravu a spotřebu kovového odpadu.
(2) Kovovým odpadem je odpad oceli, litiny a neželezných kovů, který vzniká při hutní a slévárenské výrobě a při zpracování hutních polotovarů, dále zmetky, vyřazené a nepotřebné výrobky a neupotřebitelné stroje, konstrukce, zařízení, součásti, polotovary a jiné předměty, pokud jsou vzhledem k obsahu kovu použitelné pro hutní nebo chemické zpracování nebo jako užitkový materiál [§ 8 písm. e)].
(3) Kovový odpad se ve smyslu této vyhlášky dělí na kovový odpad průmyslový a kovový odpad neprůmyslový. Průmyslový kovový odpad je ten, který vzniká v organizacích socialistického sektoru, pokud státním plánem není stanoveno jinak. Neprůmyslový kovový odpad je všechen ostatní kovový odpad, zejména kovový odpad od obyvatelstva.
ČÁST DRUHÁ
Všeobecná ustanovení
§ 2
(1) Všechny organizace jsou povinny kovový odpad zachycovat a shromažďovat podle jednotlivých druhů, takto odděleně jej skladovat na vhodných místech, chránit jej před rozkrádáním, znečištěním jinými látkami, pomícháním a jiným znehodnocením a nabízet jej příslušným výkupním organizacím. Rovněž občané jsou povinni kovový odpad shromažďovat, skladovat na vhodných místech a nabízet jej příslušným výkupním organizacím (§§ 3 a 7).
(2) Je nepřípustné vyvážet kovový odpad na odvaly, zavážky a smetiště neb jinak způsobovat ztráty kovového odpadu, např. nevytěžením kovového odpadu z dolů a lomů nebo jeho zavalováním na stavbách a montážích, pokud tomu nebrání ohled na bezpečnost života a zdraví nebo schválené technické postupy. Rovněž je nepřípustné zcizovat kovový odpad (včetně užitkového materiálu) jiným organizacím nebo osobám než je uvedeno v §§ 3 a 7.
ČÁST TŘETÍ
Průmyslový kovový odpad
§ 3
Organizace, u nichž vzniká kovový odpad, odevzdávají jej místně příslušnému podniku Kovošrot. Výjimečně smí podnik spotřebovat nebo si dát jinde zpracovat kovový odpad, který u něj vznikne, je-li tak určeno rozpisem státního plánu. Tento podnik je oprávněn ke spotřebě kovového odpadu pouze v množství, jakosti, k účelům a za podmínek uvedených v rozpise státního plánu.
§ 4
Organizace dodávající průmyslový kovový odpad jsou povinny jej řídit podle předpisů československých státních norem (ČSN) a shromažďovat jej na místech přístupných nákladnímu vozidlu nebo vhodných pro nakládání do železničních vozů.
§ 5
(1) Organizace, u nichž vzniká průmyslový kovový odpad, učiní opatření, jimiž se zabrání pomíchávání jednotlivých druhů a jakostí kovového odpadu jak na místě vzniku, tak i při jeho dopravě a uskladňování. Pomíchávání a jiné znehodnocování kovového odpadu považují ve vztahu ke svým zaměstnancům za porušení