dnes je 7.12.2023

Input:

106/1961 Sb., Vládní usnesení, kterým se stanoví zásady pro zabezpečení práce žáků a studentů ve výrobě

č. 106/1961 Zb.
VLÁDNÍ USNESENÍ
ze dne 30. srpna 1961,
kterým se stanoví zásady pro zabezpečení práce žáků a studentů ve výrobě
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školského zákona):
I
Účel zásad a rozsah jejich působnosti
1. Účelem zásad je zabezpečit práci žáků a studentů ve výrobě. Tato práce je jednou z nejdůležitějších cest, jimiž se ve smyslu usnesení ústředního výboru Komunistické strany Československa z dubna 1959 a podle školského zákona uskutečňuje spojení škol se životem a s prací ve výrobě. Práce ve výrobě, která se stala na školách novým druhem vyučování, je i významným prostředkem výchovy všestranně rozvitého a vzdělaného člověka a její nedílnou složkou.
2. Zásady upravují práci, kterou vykonávají ve výrobě žáci středních všeobecně vzdělávacích škol, odborných škol a středních odborných škol nevýrobního směru a studenti vysokých škol. Na práci, kterou vykonávají ve výrobě žáci odborných škol a středních odborných škol výrobního směru, se tyto zásady vztahují, jen pokud jejich práce ve výrobě má trvat souvisle alespoň po dobu dvou týdnů.
3. Rozsah práce žáků a studentů ve výrobě určují učební plány a učební osnovy. Doplňuje ji zpravidla odborné vyučování ve škole.
4. Provozní a odborná praxe žáků a studentů je upravena zvláštními předpisy.
II
Právní poměry žáků a studentů při práci ve výrobě
1. Žáci se pro práci ve výrobě zásadně nepřijímají v závodech do pracovního poměru. Jsou však do pracovního poměru přijímáni, má-li jejich práce ve výrobě trvat souvisle alespoň po dobu dvou týdnů.
2. Studenti se pro práci ve výrobě přijímají v závodech vždy do pracovního poměru.
III
Zařazování žáků a studentů do práce ve výrobě
1. Žáci a studenti škol netechnického směru se zařazují zásadně do oborů výrobních, a to přibližně v počtech, které jsou úměrné ekonomické struktuře průmyslu a zemědělství příslušného okresu. Přihlíží se k tomu, aby obory byly v souladu s výchovným cílem příslušného typu školy a aby žáci a studenti pracovali v závodech, které jsou v místě nebo nejbližším okolí sídla školy. Práce ve výrobě musí být organizována tak, aby pomáhala lepšímu zvládnutí studijního oboru. Se zřetelem k daným podmínkám se při stanovení oborů pokud možno přihlíží i k osobním zájmům žáků a studentů.
2. Žáci a studenti škol technického směru se zařazují vždy do oborů výrobních se zřetelem na směr jejich studia.
3. Žáci a studenti se zařazují jen do závodů, které vyhovují z hlediska bezpečnosti práce i z hlediska hygienického a protiepidemiologického a jsou organizačně dobře vedeny a technicky náležitě vybaveny. Žáci a studenti jedné školy se zařazují pokud možno do jednoho závodu.
4. Obory a závody, do nichž se zařazují žáci škol netechnického směru, stanoví rada okresního národního výboru sídla školy na návrh školské a kulturní komise okresního národního výboru, zpracovaný ve spolupráci s ostatními orgány okresního národního výboru, s okresní odborovou radou, s okresním výborem Československého svazu mládeže, se závody a školami.
5. Závody, do nichž se zařazují žáci škol