dnes je 8.12.2023

Input:

106/1966 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, platné do 31.12.1969

č. 106/1966 Zb.
[zrušené č. 184/1969 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 20. prosince 1966,
kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
Ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství a ostatními příslušnými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 9 zákona č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví:
ČÁST I.
Rozsah zákonného pojištění
§ 1
Zákonné pojištění státních statků a jednotných zemědělských družstev pro případ škod na majetku se vztahuje na poškození nebo zničení
1. budov, ohradních zdí a plotů,
2. obilnin, luštěnin, olejnin, přadných rostlin, okopanin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, tabáku, zeleniny, vinné révy a pícnin (dále jen „zemědělské plodiny“),
3. zásob z vlastní výroby zemědělské organizace,
4. strojů, jiných zařízení a ostatního mrtvého inventáře, jakož i zásob, které zemědělská organizace nevyrobila (dále jen „movité věci“),
5. hospodářských a jiných zvířat (dále jen „zvířata“)
a) požárem,
b) výbuchem,
c) bleskem,
d) vichřicí,
e) povodní nebo záplavou,
f) krupobitím,
g) sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin (pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem),
h) sesouváním nebo zřícením lavin, nebo
i) pádem strojů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené pojištěné věci.
§ 2
Zákonné pojištění se dále vztahuje na poškození nebo zničení:
a) budov, ohradních zdí a plotů tíhou sněhu či námrazy;
b) přadných rostlin, brambor, tabáku a zeleniny (s výjimkou zeleniny přezimované) mrazem v době od 21. března do 20. června;
c) ozimých obilnin a ozimé řepky vymrznutím;
d) tabáku peronosporou.
§ 3
V rozsahu uvedeném v § 1 a v § 2 jsou pojištěny též socialistické zemědělské organizace, jejichž seznam je uveden v příloze.
ČÁST II .
Podmínky zákonného pojištění
Oddíl A
Plnění pojišťovny
1. Budovy, ohradní zdi a ploty
§ 4
(1) Došlo-li k poškození nebo zničení budovy, ohradní zdi nebo plotu událostí uvedenou v § 1 nebo v § 2 písm. a) anebo v přímé souvislosti s takovou událostí, vyplatí pojišťovna částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu nebo znovuzřízení této stavby, sníženou podle stupně jejího opotřebení nebo jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí. Od takto určené částky odečte cenu zbytků poškozených nebo zničených částí stavby.
(2) Pojišťovna není povinna plnit, jestliže výše plnění za škody na budovách, ohradních zdech a plotech podle odstavce 1 nepřevýší částku 5000 Kčs.
§ 5
Za poškození nebo zničení nedostavěných budov, ohradních zdí a plotů je pojišťovna povinna plnit podle § 4 jen tehdy, nese-li zemědělská organizace nebezpečí poškození nebo zničení takové stavby ze svého.
2. Zemědělské plodiny
§ 6
(1) Byla-li zemědělská plodina událostí uvedenou v § 1 nebo v § 2 písm. b) a d) anebo v přímé souvislosti s takovou událostí poškozena nebo zničena v době od vysetí osiva nebo vysázení sadby do uskladnění sklizně, postupuje pojišťovna podle těchto zásad:
a) v součinnosti se zemědělskou organizací zjistí podle stavu