dnes je 26.5.2024

Input:

107/1946 Sb., Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot, platné do 29.12.1948

č. 107/1946 Zb.
[zrušené č. 313/1948 Zb.]
ZÁKON
ze dne 7. května 1946
o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Úprava stavební činnosti.
(1) Po přechodnou dobu nedostatku stavebních hmot se smějí prováděti stavby jedině tehdy, když příslušný úřad pro ně přidělí potřebné vázané stavební hmoty (§ 2, odst. 1). Stavbami se rozumějí všechny stavební práce na stavbách pozemních, železničních, silničních, mostních, vodohospodářských, hlubinných a jiných (a to i práce udržovací) a stavební práce řemeslnické, pokud je při všech těchto pracích třeba vázaných stavebních hmot.
(2) Omezení podle odstavce 1 se nevztahuje
a) na stavby, pro něž byla po osvobození v roce 1945 podle dosavadních předpisů povolena výjimka ze zákazu staveb,
b) na stavby, k nimž je třeba jen stavebních hmot, které možno nabývati volně (podle § 2, odst. 4 nebo stavební hmoty, které nejsou vázány) a
c) na práce řemeslnické, které nejsou prováděny v souvislosti s vlastními stavebními pracemi a pro něž postačí vázané stavební hmoty přidělené řemeslníku k provozu živnosti.
(3) Vázané stavební hmoty lze přiděliti jedině pro stavby, jejichž provedení je buď naléhavě nutné z veřejných důvodů nebo v životním zájmu stavebníkově, a to v rozsahu přiměřeném jejich účelu a v souhlasu s hospodářskými, dopravními, zdravotními a jinými veřejnými zájmy. Nutnost stavby potvrzuje
a) místní národní výbor, jde-li o soukromé stavby obytné, a
b) příslušný ústřední úřad nebo podřízený úřad jím zmocněný při všech ostatních stavbách.
(4) Ustanovení nařízení předsedy nejvyššího úřadu pro zásobování ze dne 14. července 1942, č. 127 Sl. z., o omezení provádění staveb, zůstávají nedotčena se změnou vyplývající z ustanovení § 3, odst. 2.
§ 2.
Vázané stavební hmoty.
(1) Vázanými stavebními hmotami jsou železo, dřevo, cement, cihly, tašky, součásti montovaných staveb a krycí a isolační lepenka. Tyto hmoty (s výjimkou podle odstavce 4) možno nabývati jen tehdy, když byly příslušným úřadem přiděleny. Výrobci jsou povinni hlásiti všechny vázané stavební hmoty, které vytěží nebo vyrobí, ministerstvu zemědělství, na Slovensku povereníctvu pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, jde-li o těžbu nebo zpracování dřeva, a ministerstvu průmyslu, na Slovensku povereníctvu pre priemysel a obchod, jde-li o výrobu ostatních hmot.
(2) Hospodářská rada rozhodne, jaké množství jednotlivých vázaných stavebních hmot se přikáže pro stavby, a rozdělí je podle potřeby a naléhavosti s ohledem na hospodářský plán v části (kontingenty), které spravují
1. ministerstvo dopravy
a) pro veřejné nebo soukromé stavby - tedy i všechny stavby k účelům průmyslovým, živnostenským a zemědělským - pokud nejde o stavby uvedené v písmenu b) nebo v bodu 2 nebo 3 tohoto odstavce,
b) pro stavby souvisící s provozem všech drah (státních i soukromých, včetně drah lanových, visutých, trolejbusů a vleček průmyslových závodů),
2. ministerstvo národní obrany pro stavby k účelům vojenským,
3. ministerstvo pošt pro stavby souvisící s provozem poštovním a telekomunikačním.