dnes je 22.6.2024

Input:

107/1947 Sb., Zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic

č. 107/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 29. května 1947
o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Cizinec, který neoprávněně vstoupí na území Československé republiky, bude potrestán - nejde-li o čin přísněji trestný - okresním národním výborem pokutou do 50 000,- Kčs nebo vězením (uzamčením) do 6 měsíců nebo oběma těmito tresty. Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň vyměřen trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců. Byl-li vedle pokuty uložen i trest na svobodě, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) činiti více než 6 měsíců.
§ 2.
(1) Vstoupí-li na území Československé republiky neoprávněn osoba národnosti německé nebo maďarské, která pozbyla československého státního občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, a která byla z Československé republiky odsunuta nebo přestěhována anebo se z ní dobrovolně vystěhovala, po případě uprchla (v dalším jen „vystěhovaný Němec nebo Maďar“), bude potrestána - nejde-li o čin přísněji trestný - okresním národním výborem vězením (uzamčením) do 6 měsíců a pokutou do 50 000,- Kčs. Pro případ nedobytnosti pokuty buď zároveň vyměřen náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců. Trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) za nedobytnou pokutu nesmí činiti více než 6 měsíců. V trestním nálezu může býti vysloveno, že potrestaný odpyká trest na svobodě zcela nebo zčásti v donucovací pracovně.
(2) Potrestání podle odstavce 1 je důvodem pro vyhoštění z území Československé republiky.
§ 3.
(1) Kdo ubytuje (poskytne přístřeší) nebo zaměstná vystěhovaného Němce nebo Maďara nebo mu jakýmkoliv jiným způsobem umožní nebo usnadní pobyt na území Československé republiky nebo mu poskytne pomoc při neoprávněném přechodu státních hranic, ač ví, že jde o takovou osobu, bude potrestán - okresním národním výborem vězením (uzamčením) podle míry zavinění do 6 měsíců. Trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) za nedobytnou pokutu nesmí činiti více než 6 měsíců.
(2) Stejně bude potrestán, kdo ubytuje (poskytne přístřeší) nebo zaměstná vystěhovaného Němce nebo Maďara nevyžádav si průkazu, že nejde o takovou osobu, ačli předem neoznámil správnímu úřadu národní bezpečnosti (okresnímu národnímu výboru, ředitelství národní bezpečnosti) nebo nejbližším velitelství stanice sboru národní bezpečnosti, že mu osoba, kterou chce ubytovati (poskytnouti přístřeší) nebo zaměstnati, neprokázala, že není vystěhovaným Němcem nebo Maďarem.
(3) Kdo v den, kdy tento zákon nabývá účinnosti, poskytuje ubytování (přístřeší) nebo zaměstnává
a) vystěhovaného Němce nebo Maďara,
b) osobu, která nemůže prokázati, že není vystěhovaným Němcem nebo Maďarem,

bude potrestán podle odstavce 1, neoznámí-li to v případě a) do 3 dnů, v případě b) do 15 dnů, správnímu úřadu národní bezpečnosti (okresnímu národnímu výboru, ředitelství národní bezpečnosti) nebo