dnes je 26.2.2024

Input:

107/1949 Sb., Vládní nařízení o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu

č. 107/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. března 1949
o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Aby bylo zajištěno splnění úkolů pětiletého plánu, mohou býti činěna se zužitkovatelnými surovinami, polotovary, pomocnými látkami, výrobními prostředky (stroji, přístroji, nástroji, zařízeními a jejich součástmi), jakož i s jinými předměty, jichž není využito (dále jen „materiál“), opatření podle dalších ustanovení.
(2) O materiálu podle odstavce 1 lze:
a) uložiti uživatelům místností, budov nebo jiných nemovitostí, v nichž materiál jest, povinnost ve stanovené lhůtě jej hlásiti,
b) činiti vhodná opatření pro jeho využití, zejména omeziti možnost s ním nakládati a naříditi, aby jej vlastník ve stanovené lhůtě a za přiměřenou úplatu přenechal podniku pracujícímu na splnění úkolů pětiletého plánu.
(3) O úplatě za přenechaný materiál dohodne se vlastník materiálu s podnikem, jemuž má materiál podle odstavce 2, písm. b) přenechati; nedojde-li k dohodě, stanoví výši úplaty v nesporném řízení okresní soud příslušný podle bydliště (sídla) vlastníka materiálu.
(4) Ustanovení odstavce 2, písm. b) neplatí pro sběrné suroviny.
§ 2.
(1) Opatření podle § 1 činí ministerstvo průmyslu, které vyhlásí v Úředním listě:
a) materiál, o kterém platí toto nařízení,
b) opatření všeobecné povahy podle § 1, odst. 2.
(2) Pokud nejde o opatření všeobecné povahy, může ministerstvo průmyslu pověřiti národní a jiné podniky, po případě hospodářské a jiné organisace, aby podle jeho směrnic činily opatření podle § 1, odst. 2 písm. b).
§ 3.
Národní výbory jsou povinny spolupůsobiti podle směrnic ministerstva průmyslu při provádění tohoto nařízení.
§ 4.
(1) Ministerstvo průmyslu a podniky a organisace jím pověřené ( § 2, odst. 2) jsou oprávněny žádati, aby jim uživatelé místností, budov nebo jiných nemovitostí a vlastníci materiálu podávali potřebné zprávy a předkládali materiál, po případě jeho vzorky a doklady o něm.
(2) Ministerstvo průmyslu může za šetření předpisů zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, konati kontrolu v budovách, místnostech nebo jiných nemovitostech a nahlížeti přitom do záznamů, obchodních knih a dokladů. Působností podle předchozí věty může ministerstvo průmyslu pověřiti národní výbory.
§ 5.
Dotýká-li se opatření podle tohoto nařízení působnosti jiného ministerstva, činí je ministerstvo průmyslu v dohodě s příslušným ministerstvem.
§ 6.
Toto nařízení se nevztahuje na hmoty a výrobky, které byly podle § 1 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 313 Sb., o vázaných stavebninách a jejich přídělu, prohlášeny za vázané stavebniny.
§ 7.
(1) Jednání a opomenutí příčící se ustanovení tohoto nařízení nebo předpisů vydaných podle něho trestají, pokud nejde o čin přísněji trestaný, okresní národní výbory jako přestupek podle míry zavinění pokutou do 50.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do 6 měsíců nebo oběma těmito