dnes je 21.4.2024

Input:

107/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků, platné do 31.12.1958

č. 107/1951 Zb.
[zrušené č. 83/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. prosince 1951,
kterým se provádí zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků.
Vláda republiky Československé, přihlížejíc k nezbytnosti a naléhavosti dalšího upevnění finanční, úvěrové a pokladní kázně v národním hospodářství a k lepšímu využití finančních prostředků pro výstavbu socialistického hospodářství, nařizuje podle § 13 zákona č. 106/1951 Sb., o úpravě financování národních a komunálních podniků:
§ 1.
Ministerstva, jejich hlavní správy a podniky, jakož i ostatní úřady jsou povinny při svém hospodaření zachovávat největší hospodárnost, využít co nejlépe všech vnitřních zdrojů, soustavně snižovat vlastní náklady a zajišťovat dosažení akumulace.
§ 2.
Předním úkolem ministerstev, jejich hlavních správ a podniků je dodržovat prodejní ceny z výroby stanovené státním úřadem plánovacím a důsledně snižovat prodejní ceny z výroby, které stanoví ministerstva a podniky.
§ 3.
(1) Ministerstva se při svém finančním hospodaření řídí, pokud jde o jejich hlavní správy a podniky, svými ročními a čtvrtletními finančními plány, sestavenými na podkladě přímých vztahů ke státnímu rozpočtu.
(2) Hlavní správy a podniky se řídí při svém finančním hospodaření obdobně svými finančními plány, sestavenými na podkladě finančního plánu ministerstva.
§ 4.
(1) Finančním plánem ministerstva se stanoví příjmy z veškeré hospodářské činnosti ministerstva, jeho hlavních správ a podniků, všechny výdaje spojené s hospodářskou činností ministerstva, jeho hlavních správ a podniků, všechny ostatní příjmy a výdaje, jakož i vzájemné vztahy se státním rozpočtem.
(2) Finančními plány hlavních správ a podniků se stanoví příjmy z veškeré hospodářské činnosti hlavních správ a podniků, veškeré výdaje, spojené s hospodářskou činností hlavních správ a podniků, všechny ostatní příjmy a výdaje, jakož i vzájemné vztahy s finančním plánem ministerstva a tím se státním rozpočtem.
(3) Ministr financí v dohodě s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího stanoví vzory finančních plánů ministerstev, jejich hlavních správ a podniků a vzory pomocných tabulek.
§ 5.
(1) Výdaje na aparát ministerstev, jejich hlavních správ a ostatních úřadů se stanoví v jejich rozpočtu. Financování těchto výdajů se provádí ze státního rozpočtu. Všechny příjmy ministerstev a ostatních úřadů plynou do státního rozpočtu.
(2) Způsob financování výdajů podle předcházejícího odstavce stanoví ministr financí.
(3) Výdaje a příjmy hospodářských ministerstev a jejich hlavních správ, uvedené v odstavci 1, se zahrnou do finančních plánů těchto ministerstev.
§ 6.
(1) Návrhy finančních plánů předkládají ministerstva vládě zároveň s návrhy hospodářských plánů, a to způsobem a ve lhůtách stanovených pro předložení návrhů hospodářských plánů.
(2) Opisy finančních plánů s příslušnými pomocnými výpočty a odůvodněním se předkládají ministerstvu financí a státnímu úřadu plánovacímu.
(3) Na základě schváleného státního národohospodářského plánu a vládou přijatého návrhu státního rozpočtu zpřesní všechna ministerstva v dohodě s