dnes je 21.7.2024

Input:

107/1953 Sb., Zákon o devisovém hospodářství, platné do 31.12.1970

č. 107/1953 Zb.
[zrušené č. 142/1970 Zb.]
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1953
o devisovém hospodářství.
Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:
§ 1.
Úspěšné plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství vyžaduje, aby vývoz a dovoz peněz a jiných hodnot, provádění platu do ciziny a z ciziny, jakož i nakládání s některými hodnotami, byly nově upraveny a podrobeny kontrole podle tohoto zákona.
§ 2.
(1) Vývoz a dovoz československých peněz je zakázán.
(2) Pokud jde o pohraniční styk, může povolit výjimky ze zákazu vývozu a dovozu československých peněz ministr financí v dohodě s ministry zahraničního obchodu a vnitra.
(3) Vývoz a dovoz platebních dokumentů (šeků, směnek, poukázek, pověřovacích listů a jiných platebních příkazů) znějících na československou měnu a československých peněz vzatých z oběhu je dovolen je s povolením ministerstva financí.
(4) Jen s povolením ministerstva financí je dovoleno vyvážet:
a) cizozemské peníze a platební dokumenty znějící na jinou než československou měnu,
b) drahé kovy (zlato, stříbro, platinu, paladium, ruthenium, rhodium, iridiu, a osmium ve stavu nezpracovaném, dále v polotovarech, ve směsi, ve slitině, ve zlomcích a pod., v nichž je více než 10 % ryzího stříbra nebo více než 1 % jiného drahého kovu, jakož i v neoběžných mincích), drahokamy, perly a výrobky z drahých kovů, drahokamů a perel, pokud nejde o obchodní zásilky takových výrobků podniky zřízenými pro provádění zahraničního obchodu (dále jen „podniky pro zahraniční obchod“),
c) fondovní hodnoty (zejména akcie, obligace, zástavní listy, úrokové a dividendové kupony a talony), dále vkladní knížky, životní pojistky, depositní potvrzenky a plné moci k nakládání s majetkovými hodnotami v cizině.
(5) Dovoz hodnot uvedených v odstavci 4 je volný.
§ 3.
(1) Cestující do ciziny mohou si dát na vlastní náklad do úschovy celnice hodnoty, jejichž vývoz je zakázán, nebo k jejichž dovozu nebo vývozu nemají povolení (§ 2). Z převzetí do úschovy nevyplývá povinnost převzaté hodnoty spravovat.
(2) Podmínky úschovy stanoví ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem zahraničního obchodu.
(3) Hodnoty nevyzvednuté do 1 roku od převzetí do úschovy připadají státu.
§ 4.
(1) Státní banka československá provádí úhrady do ciziny a přiděluje cizí měnu podnikům pro zahraniční obchod a podnikům obchodujícím s cizinou se zbožím nevyhrazeným podle předpisů o státní organisaci zahraničního obchodu k placení jejich závazků vzniklých v souvislosti s prováděním zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství. Tím nejsou dotčeny předpisy o řízení zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství. Platy z důvodů patentní nebo známkové a vzorové ochrany, jakož i licenční platy všeho druhu, provádí Státní banka na podkladě povolení ministerstva zahraničního obchodu.
(2) V jiných, než v odstavci 1 uvedených případech provádí Státní banka československá úhrady do ciziny a cizí měnu přiděluje jen na podkladě povolení ministra financí.
(3) Vláda určí způsob stanovení kursů cizích měn a stanoví pro tuzemskou potřebu ceny zlata a ostatních drahých kovů.
§ 5.
(1) Fysické osoby, které zde mají v