dnes je 3.12.2023

Input:

107/1960 Sb., Zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění, platné do 30.9.1964

č. 107/1960 Zb.
[zrušené č. 183/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 12. července 1960
o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST I
Úvodní ustanovení
§ 1
Národní shromáždění je nejvyšším orgánem státní moci a jediným celostátním zákonodárným sborem v Československé socialistické republice. Jedná a usnáší se o základních vnitřní a zahraniční politiky státu, přičemž veškerou svou činností i prací svých orgánů a poslanců Národního shromáždění aktivně působí k tomu, aby byly plněny úkoly socialistického státu (článek 39 odst. 1 a čl. 40 ústavy).
§ 2
(1) Jednací a pracovní řád Národního shromáždění upravuje zásady jeho práce. Podrobněji se v něm upravují práva a povinnosti poslanců i orgánů Národního shromáždění a styky Národního shromáždění navenek, zejména s vládou a ústředními orgány.
(2) Své vnitřní poměry a další pravidla jednání upravuje Národní shromáždění v rámci tohoto jednacího a pracovního řádu vlastním usnesením.
ČÁST II
§ 3
Zasedání Národního shromáždění
(1) Zasedání Národního shromáždění svolává president republiky nejméně dvakrát v roce. Zasedání musí být svoláno, žádá-li to aspoň třetina poslanců.
(2) President republiky prohlašuje zasedání za skončené.
ČÁST III
Ustavující schůze Národního shromáždění
§ 4
Předsednictvo Národního shromáždění svolává nově zvolené Národní shromáždění k ustavující schůzi nejpozději do 4 týdnů ode dne voleb.
§ 5
(1) Než bude zvoleno nové předsednictvo Národního shromáždění, řídí ustavující schůzi předseda nebo člen dosavadního předsednictva Národního shromáždění.
(2) Předsedající přijme slib poslanců a dá provést volbu předsednictva.
§ 6
Jakmile se zvolí nové předsednictvo, ujme se nově zvolený předseda řízení schůze a dá provést volbu ověřovatelů a volbu mandátového výboru.
§ 7
Předseda dřívějšího Národního shromáždění nebo některý z členů jeho předsednictva podá pak zprávu o činnosti předsednictva za dobu od skončení posledního zasedání Národního shromáždění.
Schůze Národního shromáždění
§ 8
Národní shromáždění ve svých schůzích zejména:
1. volí presidenta republiky,
2. projednává návrhy zákonů, které vycházejí od poslanců Národního shromáždění, jeho výborů, jeho předsednictva, presidenta republiky, vlády a Slovenské národní rady,
3. projednává dlouhodobé plány rozvoje národního hospodářství republiky a zprávy vlády o plnění ročních plánů,
4. projednává zprávy vlády o činnosti národních výborů, zprávy o sledování a kontrole provádění ústavy a jiných zákonů,
5. projednává státní rozpočet a státní závěrečný účet,
6. projednává mezinárodní smlouvy politické, hospodářské smlouvy obecné povahy a smlouvy, k jejichž provedení je třeba zákona,
7. projednává programové prohlášení, které vláda předkládá Národnímu shromáždění po svém jmenování,
8. projednává zprávy a podněty presidenta republiky,
9. projednává návrhy, prohlášení a zprávy vlády,
10. projednává návrhy, podněty a zprávy předsednictva, předsedy a výborů Národního shromáždění,
11. projednává návrhy, podněty a dotazy poslanců,
12. jedná o zprávách Nejvyššího soudu a generálního