dnes je 3.12.2023

Input:

107/1961 Sb., Vládní vyhláška o pracovních úlevách a o hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, na některých vysokých školách a na večerních univerzitách marxismu-leninismu, platné do 31.12.1966

č. 107/1961 Zb.
[zrušené č. 94/1966 Zb.]
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 15. září 1961
o pracovních úlevách a o hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, na některých vysokých školách a na večerních universitách marxismu-leninismu
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 33 odst. 3 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školského zákona), a podle § 20 odst. 2 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:
§ 1
Úvodní ustanovení
Rozvoj výrobních sil vyžadující zavádění nejnovější techniky, neustálé prohlubování socialistické demokracie i všestranný rozvoj osobnosti předpokládá soustavné zvyšování kvalifikace a vzdělanosti pracujících. Proto je studium při zaměstnání nedílnou součástí výchovného a vzdělávacího systému naší socialistické společnosti.
Úroveň výsledků studia při zaměstnání podle potřeb naší společnosti je nutno zabezpečit i tím, že pracujícím budou vytvářeny vhodné podmínky ke studiu.
V současném období je nutné, aby pracující si zvyšovali a získávali kvalifikaci a vzdělání především v oborech vyžadujících velkého rozvoje techniky. Neustále je třeba také zlepšovat pedagogickou i odbornou přípravu učitelů. Důležité je zvyšování ekonomických a zejména politických znalostí.
Pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení studujících při zaměstnání se proto upravují se zřetelem k významu studia v uvedených oborech.
S postupným zkracováním pracovní doby bude pracujícím stále narůstat volný čas, čímž se vytvoří i jiné podmínky ke studiu při zaměstnání a proto bude pro období čtvrtého pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství provedena nová úprava.
§ 2
Rozsah úpravy
Tato vyhláška se vztahuje
A. na pracující, jejichž pracovní doba činí 46 hodin týdně, nebo kteří pracují v závodech, v nichž byla zavedena zkrácená pracovní doba na 42, popřípadě na 40 hodin týdně, a na pracující, jejichž pravidelná pracovní doba je stanovena odchylně zvláštními předpisy,1) jestliže studují při zaměstnání (dále jen „studující“):
1. na školách spravovaných národními výbory, a to:
a) na středních školách pro pracující,
b) na odborných školách, středních odborných školách a konzervatořích,
c) v dlouhodobých kursech pořádaných na těchto školách;
2. ve vzdělávacích zařízeních závodů, a to:
a) na středních školách pro pracující,
b) v podnikových technických školách a v podnikových institutech;
3. na vysokých školách technického směru (školách technických, zemědělských, lesnických, dopravních a chemickotechnologických), na matematicko-fyzikální fakultě a přírodovědeckých fakultách vysokých škol universitního směru, na vysokých školách ekonomických a na večerních universitách marxismu-leninismu;
B. na učitele a vychovatele, jestliže studují při zaměstnání na školách uvedených v § 5 (dále jen „studující“).
ČÁST PRVNÍ
Pracovní úlevy
§ 3
Pracovní úlevy pro studující na školách spravovaných národními výbory a ve