dnes je 8.12.2023

Input:

107/1964 Sb., Vládní vyhláška o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, platné do 31.12.1975

č. 107/1964 Zb.
[zrušené č. 136/1975 Zb.]
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 4. června 1964
o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení:
§ 1
Zaměstnání se pro účely důchodového zabezpečení pracovníků zařazují do pracovních kategorií podle druhu vykonávaných prací v souladu s rozvojem vědy a techniky a se společenským významem práce. Do I. a II. pracovní kategorie se zařazují zaměstnání, která se za současného stavu vědy a techniky dosud vykonávají za zvlášť obtížných pracovních podmínek, zejména zaměstnání, v nichž se vykonávají práce škodlivé zdraví nebo práce zvlášť nebezpečné. Ústřední orgány pečují v souladu s technickým pokrokem o neustálé omezování škodlivých vlivů pracovního prostředí a pracovních postupů na bezpečnost a zdraví pracovníků a dbají, aby zařazení zaměstnání do pracovních kategorií bylo ve shodě s dosaženými výsledky této péče.
§ 2
Do I. pracovní kategorie se zařazují zaměstnání, v nichž se vykonávají soustavně nebo aspoň převážně práce uvedené v dílu I připojeného seznamu.
§ 3
Do II. pracovní kategorie se zařazují zaměstnání, v nichž se vykonávají soustavně nebo aspoň převážně práce uvedené v dílu II připojeného seznamu.
§ 4
(1) Zaměstnání technicko-hospodářských pracovníků v důlních podnicích hlubinných dolů, povrchových uhelných dolů (lomů) a povrchových dolů (lomů) na radioaktivní suroviny a zaměstnání technických pracovníků státní báňské správy patří do I. pracovní kategorie, je-li v pracovní náplni těchto zaměstnání stanovena povinnost vykonávat je aspoň po polovinu celkové pracovní doby na pracovištích, kde se vykonávají zaměstnání zařazená do I. pracovní kategorie.
(2) Zaměstnání technicko-hospodářských pracovníků uvedených v předchozím odstavci patří do I. pracovní kategorie také tehdy, jestliže tito pracovníci byli přeřazeni po nejméně 101etém výkonu zaměstnání zařazeného do I. pracovní kategorie do vybraných báňskotechnických funkcí v podnicích a nadřízených orgánech a je-li v pracovní náplni těchto funkcí stanovena povinnost navštěvovat pravidelně pracoviště v dolech pod zemí nebo pod spodní úrovní nadloží a na skrývce v povrchových dolech (lomech) na uhlí nebo na radioaktivní suroviny; potřebný věk pro nárok na starobní důchod těchto pracovníků činí však nejméně 60 let.
(3) Zaměstnání ostatních technicko-hospodářských pracovníků a pracovníků orgánů hygienické a protiepidemické služby, konajících státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, patří do I. (II.) pracovní kategorie, jestliže se vykonávají aspoň ze tří čtvrtin celkové pracovní doby na pracovištích, kde více než polovina pracovníků vykonává práce, pro něž je jejich zaměstnání zařazeno do I. (II.) pracovní kategorie.
(4) Zaměstnání provozních údržbářů vykonávaná po celou pracovní dobu na pracovištích, kde více než polovina pracovníků vykonává práce, pro něž je jejich zaměstnání zařazeno do I. (II.) pracovní kategorie, patří do této pracovní kategorie.