dnes je 25.2.2024

Input:

107/1966 Sb., Vyhláška Státní komise pro techniku o dokumentaci staveb, platné do 31.12.1973

č. 107/1966 Zb.
[zrušené č. 163/1973 Zb.]
VYHLÁŠKA
Státní komise pro techniku
ze dne 13. prosince 1966
o dokumentaci staveb
Státní komise pro techniku stanoví podle § 11 zákona č. 113/1965 Sb., o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci a podle § 31 odst. 1 zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní a obecná ustanovení
§ 1
Účel a rozsah platnosti vyhlášky
Tato vyhláška upravuje způsob a rozsah dokumentace staveb, jejichž investory jsou organizace, a působnost a postup orgánů a organizací při jejím vypracování.
Základní pojmy
§ 2
(1) Stavbou se rozumí souhrn stavebních prací, strojů a zařízení, jejich montáží a inventáře investičního charakteru, prováděný zpravidla na souvislém místě a v souvislém čase nově (novostavba) nebo přestavbou základních prostředků již existujících (rekonstrukce, rozšíření), které mají společný hospodářský nebo jiný společenský účel, a souhrn základních prostředků touto činností pořízených. Součástí stavby je též odstranění dosavadních základních prostředků na staveništi a - není-li zvláštními předpisy stanoveno jinak a jde o inženýrské sítě - též odstranění starých a vybudovaných nových základních prostředků, nebo jejich částí nahrazujících ty, které jsou narušeny prováděním stavby a je nezbytné jejich funkci zachovat.
(2) Souborem staveb se rozumějí vzájemně souvisící stavby, jimiž se uskutečňuje rozsáhlá postupně prováděná investiční výstavba (např. velkých průmyslových podniků, sídlišť, velkých staveb dopravních, spojových, vodohospodářských).
(3) Provozní soubor (dílčí provozní soubor) je souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického procesu základní nebo pomocné výroby, popřípadě netechnologického procesu a je uváděn do provozu v souvislém čase.
(4) Objekt je prostorově ucelená nebo alespoň technicky samostatná část stavební části stavby (např. budova, vlečka, vnější kanalizace).
(5) Investorem je organizace, pro kterou se stavba připravuje a provádí, popřípadě která ji pro sebe nebo pro jinou organizaci (budoucího provozovatele, uživatele) připravuje a provádí.
(6) Generálním projektantem je organizace oprávněná k projektové činnosti, která převzala závazek k vypracování a dodávce projektu a výkonu autorského dozoru způsobem stanoveným touto vyhláškou.
(7) Inženýrská organizace je organizace, která v dohodnutém rozsahu provádí inženýrskou činnost,1) zejména poskytuje konzultace a obstarává záležitosti spojené s přípravou a provedením stavby, popřípadě dodává stavbu nebo její část a to včetně zajištění projektu nebo na základě projektu.
(8) Projektově inženýrská organizace je projektová organizace, která zajišťuje také inženýrskou činnost.
§ 3
(1) Dokumentaci staveb tvoří přípravná dokumentace (část druhá vyhlášky), projektová dokumentace (část třetí) a realizační dokumentace (část čtvrtá).
(2) Dokumentace stavby se zpracovává v rozsahu odpovídajícím druhu, významu a složitosti stavby.