dnes je 26.5.2024

Input:

108/1949 Sb., Vládní nařízení o zajištění kontroly plnění prováděcích plánů investic

č. 108/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. dubna 1949
o zajištění kontroly plnění prováděcích plánů investic.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 , odst. 2 a § 38, odst. 2 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu).
§ 1.
(1) Prováděcím plánem investic podle tohoto nařízení se rozumí prováděcí plán stanovený podle § 34, odst. 1 zákona o pětiletém plánu.
(2) Investorem podle tohoto nařízení se rozumí fysická nebo právnická osoba nebo orgán veřejné správy, jemuž k uskutečnění pětiletého plánu připadá úkol poříditi investici.
(3) Nadřazeným orgánem investorovým (dále jen „nadřazený orgán“) podle tohoto nařízení se rozumí úřad (orgán) pověřený příslušným ústředním úřadem rozvržením úkolů stanovených prováděcím plánem investic, po případě tento ústřední úřad, rozvrhuje-li úkoly sám.
§ 2.
(1) Investoři jsou povinni vésti podle dalších ustanovení přehledy objednávek a dodávek investic (§ 5, odst. 1), u dovážených investic též přehledy plateb (§,5, odst. 2), a podávati hlášení o plnění úkolů, které jim připadají k uskutečnění prováděcího plánu investic (§ 13).
(2) Nadřazené orgány jsou povinny vésti přehledy o částkách určených pro jednotlivé investory podle prováděcího plánu investic (investiční částky) a o změnách těchto částek.
§ 3.
(1) V každé objednávce investice musí býti uvedena sjednaná cena a stanovena dodací lhůta alespoň uvedením čtvrtletí, ve kterém dodávka včetně poddodávek má býti uskutečněna.
(2) Má-li podle objednávky dodavatel dodati objednanou investici dílčími dodávkami v různých čtvrtletích, musí býti cena a dodací lhůta uvedeny v objednávce zvlášť pro jednotlivá čtvrtletí.
(3) Ustanovení odstavce 2 platí přiměřeně pro práce stavební nebo montážní, které se provedou ve více čtvrtletích.
(4) Nová dodací lhůta (odstavec 1) nemůže býti sjednána, pokud by se tím znemožnilo splnění úkolů připadajících investoru z prováděcího plánu investic.
§ 4.
(1) Nadřazený orgán je povinen ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl sdělen prováděcí plán investic, pro rok 1949 do 30 dnů po vyhlášení tohoto nařízení, pokud tak neučinil jinak dříve,
a) oznámiti každému investoru investiční částku, rozdělenou podle druhů investic [§ 5, odst. 1, písm. a)], u nestavebních investic též rozčleněnou podle prováděcího plánu investic
b) oznámiti státnímu úřadu plánovacím v rozdělení (rozčlenění) podle písm. a) úhrn částek oznámených jednotlivým investorům
c) dodati buď Investiční bance, národnímu podniku, nebo, jde-li o investice veřejné správy, hrazené ze státního rozpočtu, ministerstva financí opis přehledů investičních částek, které je povinen vésti podle § 2, odst. 2,
d) dodati státnímu úřadu statistickému seznam všech investorů s udáním adres.
(2) Nastanou-li změny v údajích, které byly investoru oznámeny [odstavec 1, písm. a)], je nadřazený orgán povinen vyrozuměti investora, státní úřad plánovací, dále buď Investiční banku, národní podnik, nebo, jde-li o investice veřejné správy, hrazené ze státního rozpočtu, ministerstvo financí, o těchto změnách do 14 dnů ode dne, kdy byl o