dnes je 20.7.2024

Input:

108/1951 Sb., Zákon o organisaci národohospodářské evidence, platné do 27.9.1961

č. 108/1951 Zb.
[zrušené č. 99/1961 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1951
o organisaci národohospodářské evidence.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K plánování a řízení národních hospodářství je třeba jednotné soustavy národohospodářské evidence.
(2) Jednotnou soustavu národohospodářské evidence tvoří evidence operativně-technická, evidence účetní a statistika.
§ 2.
(1) Organisovat jednotnou soustavu národohospodářské evidence patří do působnosti vlády.
(2) Orgánem vlády pro obor statistiky je státní úřad statistický, který též usměrňuje operativně-technickou evidenci v resortech. V čele státního úřadu statistického je předseda, kterého jmenuje president republiky na návrh vlády.
(3) Účetní evidenci řídí ministerstvo financí. Typové vzory účetní evidence, typové výkazy a směrnice k jejich používání schvaluje ministerstvo financí v dohodě se státním úřadem statistickým.
§ 3.
(1) Státní úřad statistický a orgány jemu podřízené tvoří jednotnou centralisovanou soustavu. Jako orgány státního úřadu statistického se zřizují slovenský statistický úřad, krajská služba státního úřadu statistického a okresní služba státního úřadu statistického. Slovenský statistický úřad je přímo podřízen státnímu úřadu statistickému.
(2) Všechny orgány státního úřadu statistického jsou ve své činnosti nezávislé na orgánech lidové správy.
§ 4.
Státní úřad statistický předkládá vládě včas správné a vědecky zdůvodněné zprávy a rozbory o plnění jednotného hospodářského plánu, o rozvoji národního hospodářství a kultury, o stavu hmotných zdrojů národního hospodářství a jejich využití a o reservách umožňujících překračování plánu.
§ 5.
(1) Závody, podniky, úřady, organisace, instituce, majitelé soukromých hospodářství nebo závodů, jakož i všichni obyvatelé jsou povinni podávat správně, pravdivě a včas všechny údaje a zprávy, které od nich budou požadovat orgány evidence a statistiky k účelům národohospodářské evidence.
(2) Orgány evidence a statistiky mají v oboru své působnosti právo ověřovat si správnost podaných údajů i zpráv.
§ 6.
Všechny orgány národohospodářské evidence jsou povinny ve své činnosti zachovávat státní a služební tajemství.
§ 7.
Předseda vlády může zřídit při státním úřadě statistickém samostatně hospodařící orgány pro zvláštní úkoly, které souvisí s činností státního úřadu statistického.
§ 8.
Podrobnější předpisy k provedení tohoto zákona vydá vláda nařízeními, ve kterých stanoví také úkoly státního úřadu statistického a ministerstev v oboru evidence a statistiky.
§ 9.
(1) Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost všech předpisů odporujících tomuto zákonu, zejména:
1. zákona č. 49/1919 Sb., o organisaci statistické služby, a předpisů jej provádějících;
2. zákona č. 235/1922 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu, a předpisů jej provádějících;
3. zákona č. 47/1927 Sb., o sčítání lidu, a předpisů jej provádějících;
4. vládního nařízení č. 186/1940 Sb., jímž se doplňuje a mění zákon ze dne 28. ledna 1919 č. 49 Sb., o organisaci statistické služby, a předpisů toto nařízení měnících a doplňujících;
5. zákona č. 330/1940 Sl.