dnes je 3.12.2023

Input:

108/1952 Sb., Vládní nařízení o změně působnosti v oboru škol zemědělských, škol lesnických a vysokých škol zemědělských, platné do 27.12.1960

č. 108/1952 Zb.
[zrušené č. 186/1960 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. prosince 1952
o změně působnosti v oboru škol zemědělských, škol lesnických a vysokých škol zemědělských.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
(1) Vrchní správa povinných i výběrových škol zemědělských včetně příslušných internátů, školních statků a školních budov a dozor na ně přísluší ministerstvu zemědělství.
(2) Pokud jde o obecně vzdělávací předměty, vykonává ministerstvo zemědělství tuto působnost v úzké spolupráci s ministerstvem školství, věd a umění, a pokud jde o tělesnou výchovu též v úzké spolupráci se Státním výborem pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé.
§ 2.
(1) Vrchní správa povinných i výběrových škol lesnických včetně příslušných internátů a školních budov a dozor na ně přísluší ministerstvu lesů a dřevařského průmyslu.
(2) Pokud jde o obecně vzdělávací předměty, vykonává ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu tuto působnost v úzké spolupráci s ministerstvem školství, věd a umění a pokud jde o tělesnou výchovu též v úzké spolupráci se Státním výborem pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé.
§ 3.
(1) Vrchní správa vysokých škol zemědělských a jejich zemědělských školních závodů a dozor na ně přísluší ministerstvu zemědělství.
(2) Ministerstvo zemědělství vykonává tuto působnost v úzké spolupráci s ministerstvem školství, věd a umění, a pokud jde o tělesnou výchovu též v úzké spolupráci se Státním výborem pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé.
§ 4.
(1) Při jmenování členů Státního výboru pro vysoké školy, kteří zastupují obor vysokých škol zemědělských, postupuje ministr školství, věd a umění - pokud jde o počet a výběr těchto osob - v dohodě s ministrem zemědělství.
(2) Pro obor vysokých škol zemědělských je Státní výbor pro vysoké školy poradní, iniciativní a koordinační sbor ministra zemědělství; obdobně je odbočka Státního výboru pro vysoké školy poradní, iniciativní a koordinační sbor pověřence zemědělství.
§ 5.
Opatření učiněná ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení před jeho účinností se považují za opatření učiněná podle tohoto nařízení.
§ 6.
Vládní nařízení č. 137/1950 Sb., o přenesení působnosti ve věcech některých zemědělských škol na ministerstvo zemědělství, se zrušuje.
§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provedou je ministři zemědělství, lesů a dřevařského průmyslu, školství, věd a umění a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Nepomucký v. r.
Smida v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Nosek v. r.