dnes je 25.2.2024

Input:

108/1964 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, platné do 31.12.1975

č. 108/1964 Zb.
[zrušené č. 132/1975 Zb.]
VYHLÁŠKA
Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 8. června 1964,
o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení
Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví podle § 86 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, podle § 115 odst. č zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, a podle zásad schválených usnesením vlády ze dne 6. května 1964:
DÍL PRVNÍ
Úkoly národních výborů na úseku sociálního zabezpečení
§ 1
(1) Národní výbory řídí sociální politiku ve svých obvodech, rozhodují ve stanoveném rozsahu o dávkách a službách sociálního zabezpečení, pečují o vytváření podmínek pro prodlužování pracovní činnosti starších pracovníků, organizují a provádějí kulturně politickou a výchovnou činnost mezi důchodci a plní ostatní úkoly na úseku sociálního zabezpečení.
(2) Národní výbory plní tyto úkoly v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství a se státním rozpočtem, řídí se přitom platnými předpisy a odpovídají za to, že prostředky určené na sociální zabezpečení jsou vynakládány účelně a hospodárně.
(3) Plnění těchto úkolů vyžaduje, aby se pracující podíleli v míře co největší na provádění sociálního zabezpečení a jeho kontrole. Proto národní výbory přibírají pracující k přímé účasti na rozhodování ve věcech sociálního zabezpečení a úzce spolupracují se společenskými organizacemi, zejména s Revolučním odborovým hnutím.
§ 2
Rozšíření rozhodovací pravomoci národních výborů
Rozhodovací pravomoc národních výborů se rozšiřuje na rozhodování:
a) o zvýšení důchodu (výchovného) pro bezmocnost,
b) o invalidním důchodu občanů, kteří pro plnou invaliditu vzniklou v mládí nemohli být zaměstnáni (pracovně činni) po dobu potřebnou pro nárok na invalidní důchod,
c) o invalidním (částečném invalidním) důchodu rodinných příslušníků družstevníka, kteří sami nejsou družstevníky a stali se následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání) plně (částečně) invalidními, a o jeho zvýšení,
d) o částečném invalidním důchodu jednotlivě hospodařících rolníků a spolupracujících členů jejich rodin, kteří se stali následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání) částečně invalidními, a o jeho zvýšení,
e) o invalidním (částečném invalidním) důchodu rodinných příslušníků jednotlivě hospodařících rolníků a rodinných příslušníků spolupracujících členů jejich rodin, kteří se stali následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání) plně (částečně) invalidními, a o jeho zvýšení,
f) o zvýšení invalidního důchodu jednotlivě hospodařících rolníků a spolupracujících členů jejich rodin, kteří se stali následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání) plně invalidní,
g) o poskytování vdovského důchodu rozvedené ženě po uplynutí doby, po kterou měl bývalý manžel povinnost poskytovat jí příspěvek na výživu,
h) o zastavení výplaty vdovského důchodu nebo o jeho poskytování ve snížené výměře, jestliže vdova žije ve společné domácnosti s druhem,
ch) o zastavení výplaty sirotčího důchodu, uzavře-li sirotek sňatek,
i) o důchodu manželky,
j) o úpravě důchodů z