dnes je 21.4.2024

Input:

108/1965 Sb., Vyhláška ministerstva paliv o dodávce topných plynů obyvatelstvu, platné do 31.12.1979

č. 108/1965 Zb.
[zrušené č. 140/1979 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva paliv
ze dne 20.října 1965
o dodávce topných plynů obyvatelstvu
Ministerstvo paliv v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 26 zákona č.67/60 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon):
Oddíl I
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Tato vyhláška stanoví podmínky, za nichž plynárenský podnik (dále jen dodavatel) dodává v rozsahu schváleného plánu gazifikace z plynovodní sítě topné plyny, zejména svítiplyn, zemní plyn naftový, zemní plyn karbonský, propan-butan, popřípadě ve směsi se vzduchem (dále jen „topné plyny za sítě“) a v lahvích zkapalněný topný plyn propan-butan (dále jen „zkapalněný topný plyn“) obyvatelstvu a jiným než socialistickým organizacím, které odebírají topný plyn na základě přihlášky k odběru (dále jen „odběratelé“).
(2) Vyhláška platí též pro odběratele, kteří odebírají topný plyn z plynovodní sítě pro odběratele, kteří odebírají topný plyn z plynovodní sítě pro svou spotřebu prostřednictvím odběrního plynového zařízení socialistické organizace.
Oddíl II
Přihláška k odběru
§ 2
(1) Odběratel, který hodlá odebírat topný plyn ze sítě nebo zkapalněný topný plyn, předloží dodavateli přihlášku k jejich odběru; tiskopis této přihlášky si vyžádá u dodavatele.
(2) Přihlášky k odběru zkapalněného topného plynu není třeba, jde-li o odběr v lahvích o obsahu méně než 10 kg náplně (např.lahve pro cestovní vařiče).
(3) Při vydání přihlášky je dodavatel povinen poskytnout odběrateli všechny nezbytné informace a technické údaje, popřípadě údaje o odběru topných plynů za sítě a zkapalněného topného plynu, o možnostech jejich používání v domácnostech, jakož i informace o možnostech opatření spotřebičů a provedení montáže domovní, nebo bytové instalace nebo její úpravy.
§ 3
(1) Přihláška musí být řádně a čitelně vyplněna a vlastnoručně podepsána odběratelem a vlastníkem nemovitosti.Jestliže je v domovním objektu plyn odebírán alespoň jedním oprávněným odběratelem, není třeba ke zřízení a připojení odběrního plynového zařízení1) pro dalšího odběratele souhlasu vlastníka nemovitosti.
(2) Přihláška k odběru musí být opatřena potvrzením oprávněné organizace o provedení instalace (montáže) odběrních plynových zařízení, a doložena osvědčením o jejich odborném technickém přezkoušení.
§ 4
(1) Dodavatel není povinen zkoumat nebo ověřovat pravost podpisu na přihlášce.Jestliže přihlášku podepsala za odběratele neoprávněná osoba, je povinna odebíraný topný plyn zaplatit osoba uvedená na přihlášce jako odběratel, pokud neprokáže, že plyn odebral někdo jiný.
(2) Dodavatel je oprávněn kdykoli přezkoušet u odběratele správnost údajů v přihlášce.Nedostatečně nebo správně vyplněnou přihlášku vrátí odběrateli k doplnění s upozorněním na závadu.
(3) Současně s přihláškou předloží odběratel potvrzení o zaplacení konečného vyúčtování dodávky topného plynu ze sítě organizaci spojů ve svém předchozím bydlišti za období bezprostředně předcházející datu přihlášky.V případě, že v předchozím bydlišti nebyl odběratelem topného plynu ze sítě, uvede tuto okolnost v přihlášce.
§ 5