dnes je 26.5.2024

Input:

109/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o řízení výroby, platné do 19.6.1966

č. 109/1945 Zb.
[zrušené č. 36/1966 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o řízení výroby.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Za účelem docílení plynulého chodu podniků, jejich hospodárného, stejnoměrného a plánovitého provozu a řádného zásobování obyvatelstva mohou býti v mezích působnosti ministerstva průmyslu, na Slovensku pověřence Slovenské národní rady pro průmysl a obchod v oboru průmyslu, řízeny těžba, opatřování surovin, polotovarů, pomocných látek, strojů energie a jiných zařízení, výroba a odbyt.
§ 2.
K provádění úkolů podle § 1 mohou býti zejména stanoveny:
a) rozsah a způsob těžby, výroby, zpracování a opracování, oprav, dodávek a odbytu,
b) způsob opatřování a příděly surovin, polotovarů, pomocných látek, strojních a jiných zařízení podniku, energie a nakládání s nimi,
c) účelné využití podniků,
d) druh, jakost a označení výrobků,
e) dodávkové, odběrní a skladovací povinnosti,
f) podmínky dodávek, odběru a soutěže,
g) povinnost hlásiti skutečnosti, rozhodné pro řízení těžby, výroby a odbytu, zejména o zásobách surovin, polotovarů, zboží a pomocných látek,
h) povinnost a způsob zápisů o těžbě, výrobě a odbytu, potřebných pro kontrolu stanovených opatření, jakož i způsob vedení obchodních knih za součinnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu,
ch) povinnost ke sdružení podniků za účelem úpravy těžby, výroby a odbytu,
i) dávky k úhradě nákladů, spojených s prováděním stanovených opatření.
§ 3.
(1) Opatření podle §§ 1 a 2 vydává ministr průmyslu, a to pokud jsou všeobecné povahy vyhláškami v Úředním listě republiky Československé; na Slovensku vydává je ministr průmyslu v dohodě s pověřencem Slovenské národní rady pro průmysl a obchod, a to pokud jsou všeobecné povahy vyhláškami uveřejněnými v Úředním věstníku.
(2) Opatření podle odstavce 1, je-li významu celostátního, činí ministr průmyslu v dohodě s pověřencem Slovenské národní rady pro průmysl a obchod.
§ 4.
(1) Hospodářské organisace a trhová sdružení jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto dekretu a vykonávati všechny úkoly a pokyny, které jim budou uloženy.
(2) Ministr průmyslu, na Slovensku ministr průmyslu v dohodě s pověřencem Slovenské národní rady pro průmysl a obchod, může v mezích své působnosti pověřiti hospodářské organisace a trhová sdružení, aby pod jeho dozorem prováděly určité úkoly, jejichž rozsah bude stanoven vyhláškou, uveřejněnou v Úředním listě, na Slovensku v Úředním věstníku, po případě může i taková trhová sdružení zříditi.
(3) Pověřené hospodářské organisace a trhová sdružení samy hradí prostředky potřebné k výkonu činnosti.
§ 5.
Místní, okresní a zemské národní výbory jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto dekretu.
§ 6.
(1) Ministerstvo průmyslu, na Slovensku ministerstvo průmyslu v dohodě s pověřenectvem Slovenské národní rady pro průmysl a obchod, a jimi pověřené orgány jsou oprávněny ke splnění úkolů podle §§ 1 a 3 požadovati od podniků i jejich odběratelů potřebné zprávy a předložení zboží a jiných předmětů, zejména vzorků a zkoušek zboží a dokladů a prováděti kontrolu, po případě ustanoviti do podniků,