dnes je 21.5.2024

Input:

109/1950 Sb., Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského

č. 109/1950 Zb.
VYHLÁŠKA
ministryně výživy
ze dne 26. července 1950
o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského.
Podle čl. IV zákona č. 108/1950 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, vyhlašuji v příloze úplné znění dekretu presidenta republiky č. 101/1945 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Ing. Jankovcová v. r
Příloha vyhlášky č. 109/1950 Sb.
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 24. října 1945, č. 101 Sb.,
o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
Oddíl I.
Rozsah znárodnění.
§ 1.
(1) Dnem vyhlášení tohoto dekretu se znárodňují:
1. cukrovary a rafinerie cukru,
2. průmyslové lihovary a rafinerie lihu,
3. pivovary, které vystavily v roce 1937 více než 150.000 hl piva,
4. mlýny s technickým zařízením o denní výkonnosti nejméně 60 tun obilí v den počátku účinnosti tohoto dekretu,
5. podniky na výrobu umělých jedlých tuků s více než 150 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940,
6. podniky na výrobu čokolády a cukrovinek s více než 500 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940.
(2) U podniků průmyslových odvětví uvedených v odstavci 1 č. 5 a 6, které nebyly v provozu ve všech dobách, podle průměru počtu zaměstnanců vzatých za základ pro znárodnění, rozhoduje průměr stavů ke dnům 1. ledna posledních dvou let těchto dob, netrval-li provoz podniku ani tak dlouho, stav zaměstnanců k 1. lednu 1940; u podniku, který nebyl ani v tomto dni v provozu, rozhoduje stav zaměstnanců ke dni počátku účinnosti tohoto dekretu. Počet zaměstnanců v rozhodných dobách se zjišťuje stavem vykazovaným nositeli veřejného sociálního pojištění.
(3) Ustanovení tohoto dekretu se nevztahují:
a) na podniky, které jsou ve vlastnictví společenstev výdělkových a hospodářských, zřízených podle zákona č. 70/1873 ř. z., o společenstvech výdělkových a hospodářských, na Slovensku ve vlastnictví družstev, zřízených podle §§ 223 a násl. zák. čl. XXXVII/1875, o obchodním zákonu, a jsou jimi přímo provozovány, s výjimkou podniků, které určí ministr výživy v dohodě s Ústřední radou odborů, Ústřední radou zemědělců republiky Československé a Ústřední radou družstev;
b) na podniky, které ministr výživy v dohodě s ministry financí a zemědělství vyloučí ze znárodnění, při čemž jejich vlastníkům (provozovatelům) zároveň nařídí, aby je trvale zastavili, protože se vláda usnesla, že jejich další provozování není ve veřejném zájmu.
(4) O tom, jsou-li splněny podmínky pro znárodnění podle tohoto dekretu, rozhoduje ministr výživy.
§ 2.
(Zrušen ustanovením čl. II č. 3 zákona č. 115/1948 Sb.)
§ 3.
Zakládati nové podniky a je provozovati bez ohledu na jejich rozsah v odvětvích znárodněných podle § 1 odst. 1 č. 1 a 2 je vyhrazeno státu. Toto právo může vláda na návrh ministra výživy propůjčiti.
§ 4.
(1) Znárodněním nabývá stát vlastnictví k