dnes je 20.7.2024

Input:

109/1952 Sb., Vládní nařízení o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců, platné do 31.12.1956

č. 109/1952 Zb.
[zrušené č. 54/1956 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. prosince 1952,
o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 odst. 2 a § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
§ 1.
Při nové úpravě daně ze mzdy byly dosavadní příspěvky zaměstnanců na pojistné národního pojištění zahrnuty do daně ze mzdy. V souladu s tím se nově upravuje i zaměstnavatelská část pojistného v národním pojištění zaměstnanců, se kterou se slučují příspěvek na rodinné přídavky a zaměstnavatelská část příspěvku k účelovému jmění pro včleňování do práce (dále jen „pojistné“).
§ 2.
(1) Vyměřovacím základem pro pojistné je mzda za práci podle § 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, pokud není podle § 4 téhož zákona od daně osvobozena.
(2) Pojistné se určuje procentní sazbou z úhrnu vyměřovacích základů všech zaměstnanců téhož zaměstnavatele a činí:
a) 15 % u zaměstnanců, na které se vztahuje zákon č. 90/1949 Sb., o rodinných přídavcích,
b) 3 % u příslušníků Sboru národní bezpečnosti,
c) 10 % u ostatních zaměstnanců.
§ 3.
Předpisy, které odporují tomuto nařízení, se zrušují. Zejména se zrušují:
a) ustanovení zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, jakož i ustanovení předpisů podle něho vydaných, pokud upravují vyměřovací základ pro pojistné a sazby pojistného v národním pojištění zaměstnanců,
b) ustanovení zákona č. 90/1949 Sb., o rodinných přídavcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, jakož i ustanovení předpisů podle něho vydaných, pokud upravují stanovení a vybírání příspěvku na rodinné přídavky,
c) ustanovení vládního nařízení č. 250/1948 Sb., o podpoře při včleňování do práce, a předpisů podle něho vydaných, pokud upravují stanovení a vybírání příspěvku k účelovému jmění pro včleňování do práce, připadajícího na zaměstnavatele.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Kyselý v. r.
arm. gen. Bacílek v. r.
Bílek v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Dvořák v. r.
Harus v. r.
Dr. Havelka v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Jonáš v. r.
Kabeš v. r.
Kopecký v. r.
Krajčír v. r.
Krosnář v. r.
Málek v. r.
Maurer v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Nepomucký v. r.
Dr. Neuman v. r.
Nosek v. r.
Plojhar v. r.
Pokorný v. r.
Pospíšil A. v. r.
Pospíšil J. v. r.
Ing. Púčik v. r.
Dr. Rais v. r.
Smida v. r.
ing. Šimůnek v. r.
Dr. Šlechta v. r.