dnes je 25.2.2024

Input:

109/1961 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o múzeách a galériách

109/1961 Zb.
[zrušené č. 115/1998 Z.z.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. septembra 1961
o múzeách a galériách
Slovenská národná rada sa zniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1) Múzeá a galérie, ktorých zbierky tvoria podstatnú súčasť nášho kultúrneho bohatstva, majú dôležité dokumentačné. vedecké, umelecké a kultúrnopolitické poslanie.Významnou kultúrnopolitickou úlohou múzeí a galérií je najmä dokumentovať vysokú úroveň nášho ľudu, jeho zápasy o národnú svojbytnosť, historickú spolupatričnosť našich bratských národov, ich spolupatričnosť i politické boje a úspechy socialistickej výstavby.
(2) Účelom tohto zákona je zabezpečiť, aby zbierky múzeí a galérií boli zachované a doplňované, odborne spravované a aby sa účelne využívali pre ďalšie vzdelávanie nášho ľudu v duchu vedeckého svetového názoru, československého socialistického vlastenectva, na obohacovanie jeho estetického cítenia a podnecovania k tvorivej práci pri vytváraní materiálnych a duchovných hodnôt vyspelej socialistickej spoločnosti a na jej prechod ku komunizmu.
§ 2
Múzeá a galérie
Múzeá a galérie sú ústavy, ktoré na základe prieskumu, prípadne vedeckého výskumu plánovite zhromažďujú, odborne spravujú a vedeckými metódami spracúvajú zbierky hmotného dokladového materiálu o vývoji prírody a spoločnosti, o umeleckej tvorbe alebo inej tvorivej ľudskej činnosti a využívajú tieto zbierky pre kultúrnu a osvetovú činnosť.
§ 3
Úlohy múzeí a galérií
(1) Múzeá plnia svoje osvetové poslanie, prispievajú k rozvoju vedy a techniky a účinne napomáhajú kultúrny a hospodársky rozvoj tým, že svojimi vlastnými prostriedkami, najmä využitím zbierok v expozíciách a na výstavách, prednáškami, publikačnou a inou činnosťou
a) objasňujú zákonitosti vývoja prírody a spoločnosti alebo jednotlivých druhov tvorivej ľudskej činnosti a tak prispievajú k výchove občanov v duchu vedeckého svetového názoru,
b) podieľajú sa na zvyšovaní všeobecného i odborného vzdelania občanov, popularizujú výsledky vedeckej práce svojho odboru a propagujú úlohy výstavby socializmu,
c) starajú sa na základe sústavného poznávania svoje oblasti o rozvoj vlastivednej práce; názorným objasňovaním a zdôrazňovaním pokrokových tradícií upevňujú socialistické vlastenectvo a proletársky internacionalizmus.
(2) Galérie plnia svoje kultúrno-výchovné poslanie a prispievajú k rozvoju vedy a umenia tým, že formou stálych expozícií, krátkodobých a putovných výstav, prednáškami, besedami, prostredníctvom odborných i populárnych publikácií, katalógov a podobne
a) oboznamujú s dielami výtvarného umenia pracujúcich a mládež, prehlbujú ich znalosti o slovenskom umeleckom dedičstve,upozorňujú najmä na pokrokové tradície nášho umeleckého vývoja, čím obohacujú estetické cítenie a upevňujú socialistické vlastenectvo nášho ľudu,
b) objasňujú zákonitosti vývoja umeleckej tvorby a podieľajú sa na zvyšovaní kultúrnej úrovne občanov,
c) aktívne pôsobia na rozvoj socialistickej umeleckej tvorby.
(3) Múzeá a galérie vytvárajú nevyhnutné predpoklady pre svoju osvetovú a kultúrno-výchovnú činnosť najmä tým, že
a) robia sústavný prieskum, prípadne vedecký výskum vo svojich odboroch,