dnes je 21.7.2024

Input:

11/1951 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o provozu na veřejných silnicích, platné do 30.6.1953

č. 11/1951 Zb.
[zrušené č. 54/1953 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. února 1951,
jímž se provádí zákon o provozu na veřejných silnicích.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 20 a 24 zákona č. 56/1950 Sb., o provozu na veřejných silnicích (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ.
Užívání veřejné silnice.
HLAVA I.
Pravidla silničního provozu.
Oddíl 1.
Všeobecná ustanovení o užívání veřejné silnice.
§ 1.
Základní pravidlo.
Každý musí při užívání veřejné silnice dbát toho, aby neohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu. Musí rovněž dbát toho, aby neohrožoval bezpečnost osob a nepoškozoval majetek, zejména také veřejnou silnici, a aby nerušil na ní pořádek.
§ 2.
Obecné užívání veřejné silnice.
Každý smí užívat veřejné silnice obvyklým způsobem k účelům, k nimž je určena. Kdo by však pro svůj věk nebo pro svou tělesnou nebo duševní vadu mohl užíváním veřejné silnice ohrozit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu či bezpečnost osob nebo majetku anebo porušit pořádek na veřejné silnici, smí veřejné silnice užívat jen, je-li vhodným opatřením postaráno o to, aby takovému ohrožení bylo zabráněno.
§ 3.
Překážky silničního provozu.
(1) Každý je povinen postarat se podle svých možností o to, aby překážka silničního provozu, kterou způsobil, byla co nejdříve odstraněna; jde-li však o překážku, která vznikla v souvislosti s nehodou v silničním provozu, nesmí být učiněna opatření, která by byla na újmu řádnému úřednímu vyšetření nehody. Podle potřeby učiní opatření nutná k odstranění závadného stavu místní národní výbor.
(2) Není-li možno překážku silničního provozu neprodleně odstranit, musí ten, kdo ji způsobil, učinit opatření, aby ji mohli ostatní uživatelé veřejné silnice včas zpozorovat.
§ 4.
Nehody v silničním provozu.
(1) Došlo-li v silničním provozu k nehodě, je každý, kdo měl na ní účast, povinen postarat se podle svých možností o to, aby následky nehody byly omezeny na nejmenší míru.
(2) Všichni, kdo měli na nehodě účast, jsou povinni si navzájem na požádání prokázat svou totožnost; povinnost prokázat svou totožnost má také každý, kdo předává osobu poraněnou při nehodě v silničním provozu další péči (při převozu, v nemocnici a pod.).
(3) Byla-li při nehodě způsobena škoda na veřejné silnici nebo na jiném veřejném zařízení, je každý, kdo škodu způsobil, povinen oznámit to bez odkladu nejbližšímu místnímu národnímu výboru nebo orgánu národní bezpečnosti.
Zvláštní užívání veřejné silnice.
§ 5.
Povolení k zvláštnímu užívání veřejné silnice je zejména třeba:
a) k pořádání závodů, soutěží a podobných podniků na veřejné silnici,
b) k dopravě zvláště těžkých nebo rozměrných předmětů,
c) k umístění zařízení nebo věcí na veřejné silnici, jestliže se tím překročí meze jejího obecného užívání,
d) k pořádání podniků a umístění zařízení (věci) v přímém okolí veřejné silnice, jestliže by jejich provozem nebo umístěním, po případě provozním ruchem jimi vyvolaným, mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.
§ 6.
(1) Povolení k zvláštnímu užívání veřejné silnice může být odvoláno nebo vázáno, třeba i dodatečně, podmínkami anebo