dnes je 16.4.2024

Input:

11/1958 Sb., Vládní nařízení o organisaci státní geologické služby, platné do 30.6.1988

č. 11/1958 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. března 1958
o organisaci státní geologické služby.
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy.
§ 1
(1) Zřizuje se Ústřední geologický úřad (dále jen „Úřad“) jako ústřední orgán státní správy pro obor provádění geologického výzkumu a průzkumu na celém státním území.
(2) Úřad je objektivním orgánem vlády v otázkách ochrany přírodního nerostného bohatství státu a evidence zásob ložisek nerostů.
§ 2
Úkolem Úřadu je zejména:
a) zajišťovat podle zásadních úkolů vlády úkoly geologických výzkumných a průzkumových prací k rozšíření surovinové základny a k zabezpečení jednotlivých odvětví průmyslu prokázaných zásobami užitkových nerostů;
b) koordinovat plán všech geologických výzkumných a průzkumných prací kromě plánu úkolů provozní geologie;
c) vydávat závazné směrnice a pokyny pro provádění geologických výzkumných a průzkumných prací a pro klasifikaci zásob ložisek nerostů;
d) řídit a provádět prostřednictvím jemu podřízených organisací geologické výzkumné a průzkumné práce;
e) odborně kontrolovat geologické práce prováděné jinými organisacemi;
f) shromažďovat, posuzovat a evidovat výsledky geologických prací;
g) spolupůsobit při organisaci odborných a vysokých škol vychovávajících odborníky v oboru geologie, a při rozmisťování absolventů těchto škol;
h) navrhovat vládě opatření potřebná podle § 1 odst. 2;
i) plnit ve svém oboru jiné úkoly, které mu uloží vláda.
§ 3
(1) Předsedu Úřadu jmenuje a odvolává vláda.
(2) Za řádnou činnost Úřadu odpovídá jeho předseda vládě.
§ 4
Výpočty zásob ložisek nerostů kontroluje, posuzuje a schvaluje Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin, zřízená při Úřadu, který obstarává její potřeby.
§ 5
Úkoly Úřadu, jeho organisaci a vztahy k podřízeným organisacím blíže vymezí statut, který na návrh předsedy Úřadu vydá vláda.
§ 6
Ústřední ústav geologický zřízený vládním nařízením č. 58/1953 Sb., o vládním výboru pro geologii a Ústředním ústavu geologickém, je výzkumným ústavem Úřadu a vztahují se na něj obecné předpisy o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť.
§ 7
Vládní výbor pro geologii, zřízený vládním nařízením č. 58/1953 Sb. se zrušuje.
§ 8
(1) Zrušuje se vládní nařízení č. 58/1953 Sb.
(2) Ustanovení zákona č. 43/1955 Sb., o československých lázních a zřídlech a zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody zůstávají nedotčena.
(3) Nedotčena zůstává působnost náležející státní báňské správě podle zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horního zákona).
§ 9
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1958; provedou je všichni členové vlády.
 
Novotný v. r.
Široký v. r.
 
 
Dolanský v. r.
Tesla v. r.
Kopecký v. r.
Uher v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Beran v. r.
Poláček v. r.
Jonáš v. r.
Barák v. r.
Reitmajer v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Dr. Škoda v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Ing. Černý v. r.
Plojhar v. r.
Dvořák v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Dr. Kahuda v. r.
Bakuľa v. r.
generálmajor Lomský v. r.