dnes je 16.4.2024

Input:

11/1960 Sb., Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační řád Státní komise pro vědecké hodnosti, platné do 31.8.1964

č. 11/1960 Zb.
[zrušené č. 172/1964 Zb.]
VYHLÁŠKA
Státní komise pro vědecké hodnosti
ze dne 30. ledna 1960,
kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti
Státní komise pro vědecké hodnosti vydává podle § 15 odst. 2 písm. a) zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 64/1959 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti, na základě usnesení vlády ze dne 20. ledna 1960 tento organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti:
§ 1
Státní komise pro vědecké hodnosti
(1) Státní komise pro vědecké hodnosti při ministerstvu školství a kultury (dále jen „Státní komise“) je orgán pro řídící a vrcholnou koordinační činnost ve věcech udílení vědeckých hodností.
(2) Státní komise se skládá z předsedy, jeho dvou náměstků, vědeckého sekretáře a dalších členů, jmenovaných z vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků členů Československé akademie věc, Slovenské akademie věd a Československé akademie zemědělských věd (dále jen „akademie věd“) a učitelů vysokých škol. Členové složí před zahájením své činnosti slib do rukou předsedy.
(3) Sídlem Státní komise je Praha.
(4) Členové iniciativně sledují stav a úroveň přípravy vědeckých pracovníků, zvyšování jejich kvalifikace, úroveň kandidátských zkoušek, obhajob disertačních prací a udělování vědeckých hodností. Získané poznatky uplatňují ve Státní komisi. Zúčastňují se zasedání pléna Státní komise i jiných porad a prací, ke kterým je přizve předseda, presidium nebo plénum (§ 3). Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých se dověděli při výkonu funkce, ve stejném rozsahu jako státní zaměstnanci.
§ 2
Funkcionáři
(1) Předseda zastupuje Státní komisi navenek a odpovídá za její činnost. Řídí práci Státní komise, svolává zasedání pléna a presidia a předsedá jim. Jedná s vedoucími ústředních úřadů a orgánů o záležitostech vědeckých hodností a Státní komise.
(2) Náměstkové předsedy se účastní podle pokynů předsedy na řízení Státní komise. Předsedu zastupuje náměstek, kterého předseda určí.
(3) Vědecký sekretář připravuje práci orgánů Státní komise, organizuje kontrolu plnění předpisů Státní komise a na podkladě získaných zkušeností navrhuje opatření. Řídí práci sekretariátu (§ 9) a zodpovídá za ni předsedovi Státní komise.
§ 3
Kolektivní orgány
(1) Kolektivní orgány, ve kterých Státních komise jedná a rozhoduje, jsou její plénum a presidium.
(2) Plénum tvoří předseda, jeho dva náměstkové, vědecký sekretář a všichni ostatní členové Státní komise.
(3) Presidium tvoří předseda, jeho náměstkové, vědecký sekretář a další nejvýše 4 členové ustanovení předsedou.
(4) Plénum i presidium jsou schopny se usnášet, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejich členů. Usnesení se děje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hlasování je veřejné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
(5) Zasedání pléna i presidia jsou neveřejná.
(6) Předseda nebo z jeho pověření vědecký sekretář může k zasedání pléna nebo presidia přizvat zástupce ústředních úřadů, společenských organizací, akademií