dnes je 8.12.2023

Input:

11/1964 Zb., Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vývoze kultúrnych pamiatok a predmetov muzeálnej hodnoty

11/1964 Zb.
[zrušené č. 115/1998 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 23. januára 1964
o vývoze kultúrnych pamiatok a predmetov muzeálnej hodnoty
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady ustanovuje v zmysle § 14 ods. 3 zákona SNR č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych pamiatkach a § 13 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách:
§ 1
Na vývoz kultúrnej pamiatky alebo predmetu muzeálnej hodnoty (ďalej len „chránený predmet“) do cudziny, a to aj keď ide o vývoz len na prechodný čas, napr. pre výstavné účely (tzv. záznamový obeh v cudzine), treba súhlas
a) Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ak ide o národné kultúrne pamiatky,
b) povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru, ak ide o chránený predmet, ktorý hodlajú vyviezť múzeá a galérie (§ 3 ods. 1),
c) krajského národného výboru príslušného podľa sídla (bydliska) žiadateľa vo všetkých ostatných prípadoch.
§ 2
(1) O súhlas na vývoz chráneného predmetu môže žiadať vlastník (pri národnom majetku organizácia, ktorá ho má v správe alebo v trvalom užívaní); ak ide len o záznamový obeh v cudzine pre kultúrno-propagačné ciele tiež organizácia, ktorá kultúrno-propagačný podnik usporiada alebo obosiela.
(2) Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý je oprávnený udeliť súhlas, trojmo na predpísanom tlačive, ktorého vzor určí povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru. Ak ide o vývoz národnej kultúrnej pamiatky, podáva sa žiadosť Predsedníctvu Slovenskej národnej rady prostredníctvom povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru.
§ 3
(1) Žiadateľ je povinný doložiť žiadosť odborným vyjadrením, ktoré podľa povahy veci vydáva múzeum alebo galéria s krajskou pôsobnosťou.*) Ak hodlajú vyviezť chránené predmety múzeá a galérie ako aj žiadatelia, ktorí bývajú v sídle alebo v blízkosti ďalej uvedených odborných ústavov, podá vyjadrenie, ak ide o:
 
pamiatky kultúrnej histórie, známky, archeologické predmety a ostatné historické predmety, národopisné pamiatky
Slovenské národné múzeum v Bratislave (pri národopisných pamiatkach aj národopisný odbor Slovenského národného múzea v Martine
chránené vojenské predmety a historické zbrane všetkých druhov, najmä vecné pamiatky z obdobia Slovenského národného povstania
Slovenské národné múzeum v Bratislave a Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
diela starého i súčasného výtvarného umenia (umenia maliarskeho, grafického a sochárskeho) i úžitkového umenia
Slovenská národná galéria v Bratislave
knihy, včítane starej tlače a rukopisov a fonodokumentárny materiál (magnetofónové pásy, gramofónové matrice a pod.) osobitnej hodnoty
Matica slovenská v Martine a Univerzitná knižnica v Bratislave
pamiatky technickej práce
Technické múzeum v Košiciach
(2) Odborný ústav, ktorý podáva vyjadrenie, musí pritom uvážiť, či je vývoz chráneného predmetu možný z hľadiska ostatných ústavov uvedených v odseku 1; v prípade potreby si vyžiada ich stanoviská.
(3) Svoje vyjadrenie poznamená posudzujúci odborný ústav na všetky vyhotovenia žiadosti (prípadne i na identifikačné prílohy) a jedno vyhotovenie si