dnes je 16.4.2024

Input:

11/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky

č. 11/1967 Zb.
[zrušené č. 293/2001 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 16. prosince 1966
o Dohodě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky
dne 29. května 1964 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky.
Podle svého článku 12 vstoupila Dohoda v platnost dnem 19. srpna 1966.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
Dr. Gregor v. r.
 
DOHODA
o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Tuniské republiky, vedeny přáním rozvíjet přátelské vztahy a spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti zdravotnictví, se rozhodly uzavřít tuto dohodu:
Článek 1
Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy.
Článek 2
Smluvní strany si budou navzájem vyměňovat zkušenosti, získané v organizaci zdravotnictví a řízení zdravotnických služeb, zejména na úsecích preventivní a léčebné péče, hygienické a protiepidemické péče, zdravotnické osvěty a používání lékařských nástrojů, přístrojů a léků.
Článek 3
Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat programy a dokumenty o studijních cestách, konferencích a shromážděních týkajících se oblasti zdravotnických otázek. Bude-li se na území jedné ze smluvních stran konat shromáždění mezinárodního charakteru, může tato smluvní strana přizvat druhou stranu k účasti na tomto shromáždění.
Článek 4
Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat odbornou literaturu, lékařské filmy, názorné pomůcky a jiné pomůcky z oblasti zdravotnické osvěty.
Článek 5
Za účelem společného boje proti infekčním nemocem si budou smluvní strany vzájemně vyměňovat zkušenosti o prevenci, diagnostice a léčení těchto chorob.
Článek 6
Smluvní strany budou pomocí výměny zkušeností rozvíjet a prohlubovat spolupráci mezi výzkumnými ústavy, zdravotnickými školami a jinými zdravotnickými zařízeními.
Článek 7
Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti odborné výchovy zdravotnických pracovníků, zejména:
1. československá strana bude pomáhat při výchově tuniských zdravotnických pracovníků vysíláním československých kvalifikovaných odborníků do Tuniské republiky za účelem výchovy tuniských zdravotnických pracovníků, nebo případně tím, že umožní tuniským zdravotnickým pracovníkům studovat v Československé socialistické republice;
2. budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků za účelem jejich doškolování nebo dosažení specializace, popřípadě za účelem studia některých druhů chorob;
3. československá strana bude nadále poskytovat tuniské straně lékařskou pomoc vysíláním československých zdravotnických odborníků do Tuniské republiky na základě platné dohody uzavřené mezi Polytechnou podnikem zahraničního obchodu na jedné straně, a Státním sekretariátem při ministerstvu zdravotnictví a