dnes je 19.4.2024

Input:

110/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o organisaci lidové a umělecké výroby, platné do 15.11.1957

č. 110/1945 Zb.
[zrušené č. 56/1957 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o organisaci lidové a umělecké výroby.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
I. Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Aby se zajistily zdravé vývojové předpoklady lidové a umělecké výroby, bude toto výrobní odvětví na příště provozováno podle ustanovení tohoto dekretu a nařízení, vydaných k jeho provedení.
§ 2.
Lidovou a uměleckou výrobou se rozumí v tomto dekretu domácká práce a domácká výroba s omezením, uvedeným v § 3, odst. 3, dále umělecko-řemeslná a umělecko-průmyslová výroba.
§ 3.
(1) Domáckou prací se rozumí práce domáckých dělníků, domáckých živnostníků nebo osob, které byly postaveny na roveň domáckým dělníkům nebo domáckým živnostníkům, pokud tato práce se provádí na účet podnikatele domácké práce.
a) Za domácké dělníky pokládají se osoby, které vyrábějí nebo zpracovávají zboží z příkazu a na účet jednoho nebo několika podnikatelů domácké práce nebo zprostředkovatelů zpravidla ve svých obydlích nebo v dílnách, jež si samy zvolily, pokud tuto činnost vykonávají buď samy, nebo s příslušníky své rodiny a neprovozují v tomto oboru živnosti podle živnostenského řádu.
b) Za domácké živnostníky pokládají se oni živnostníci, kteří ve svém oboru vyrábějí nebo zpracovávají zboží z příkazu a na účet jednoho nebo několika podnikatelů domácké práce nebo zprostředkovatelů mimo jejich provozovnu, zpravidla ve svých obydlích nebo vlastních dílnách, a sami podstatně na kuse pracují; při tom nerozhoduje, dodávají-li sami suroviny a pomocné látky potřebné k výrobě nebo zpracování úplně nebo částečně.
c) Ministr průmyslu může - pokud jde o Slovensko v dohodě s pověřencem Slovenské národní rady pro průmysl a obchod - vyhláškou v Úředním listě republiky Československé nebo v jednotlivých případech výměrem stanoviti, že určité skupiny osob hospodářsky slabých nebo jednotlivé takové osoby, které jsou v podobném postavení jako domáčtí dělníci, zejména domáčtí živnostníci, kteří pracují s více než dvěma cizími pomocnými silami, jsou na roveň postaveni některému z okruhu osob uvedených pod písmenou a) a b).
(2) Domáckou výrobou se rozumí výroby, provozovaná jako vedlejší zaměstnání výrobcem samotným nebo pouze s přispěním příslušníků vlastní jeho domácnosti, a to v jeho obydlí nebo v jeho dílně na vlastní jeho účet a nebezpečí.
(3) Ustanovení tohoto dekretu nevztahují se však na takovou domáckou práci nebo výrobu, která je tak jednoduchá a mechanická, že neklade nároku na technicky nebo výtvarně tvořivou inteligenci pracovníkovu, leda že by šlo o domáckou práci nebo výrobu rukodílnou, která není provozována hromadně.
(4) Umělecko-řemeslnou a umělecko-průmyslovou výrobou se rozumí výroba předmětů, majících uměleckou úroveň nebo vyjadřujících osobitou tvůrčí činnost.
(5) Podrobnější vymezení domácké práce a domácké výroby, umělecko-řemeslné a umělecko-průmyslové výroby, spadající pod ustanovení tohoto dekretu, ponechává se ministru průmyslu - pokud jde o Slovensko v dohodě s pověřencem Slovenské národní rady pro průmysl a obchod -, který rozhoduje také v