dnes je 26.2.2024

Input:

110/1946 Sb., Vládní nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody

č. 110/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. dubna 1946
o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody.
Vláda republiky Československé nařizuje podle č. 8, odst. 1 a čl. 13, odst. 1 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku, ve znění zákona ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946:
ČÁST I.
Zrušení nebo změna rozhodnutí správních úřadů.
§ 1.
Rozhodnutí veřejné správy.
Rozhodnutími veřejné správy ve smyslu čl. 6 ústavního dekretu č. 11/1944 Úř. věst. čsl. ve znění zákona č. 12/1946 Sb. se rozumějí v tomto nařízení rozhodnutí kteréhokoliv orgánu veřejné správy, který v době nesvobody vykonával působnost na území zemí České a Moravskoslezské, pokud se účinky takových rozhodnutí vztahovaly na toto území.
§ 2.
Zrušení nebo změna rozhodnutí.
Rozhodnutí (§ 1) lze zrušiti nebo změniti - mimo případy upravené obecnými nebo zvláštními ustanoveními - za podmínek vymezených v čl. 6 ústavního dekretu č. 11/1944 Úř. věst. čsl. ve znění zákona č. 12/1946 Sb.
§ 3.
Příslušnost.
(1) O zrušení nebo změně rozhodnutí veřejné správy rozhoduje:
a) orgán, který o věci rozhodl v poslední stolici,
b) není-li orgánu uvedeného pod písm. a), orgán, na nějž přešla jeho působnost,
c) nepřešla-li působnost podle písm. b), orgán, do jehož působnosti náleží rozhodnutí v první stolici o věcech, jichž se rozhodnutí týká,
d) není-li orgánu uvedeného pod písm. c), orgán, který určí příslušný ústřední úřad.
(2) Není-li místní příslušnost určena již podle odstavce 1, řídí se
a) ve věcech týkajících se nemovitostí (práv a povinností s jejich vlastnictvím nebo držbou spojených, k nim uplatňovaných, nebo na ně ukládaných) polohou nemovitostí;
b) ve věcech, jejichž předmětem je nějaký čin nebo činnost lidská, místem, kde čin byl nebo má býti vykonán, kde se činnost konala nebo jest nebo má býti konána;
c) v jiných věcech především bydlištěm (sídlem) strany, je-li stran několik, bydlištěm (sídlem) oné, proti níž úřední výkon směřuje; nemá-li strana v tuzemsku bydliště (sídlo), pobytem, nemá-li ani ten, domovskou obcí, konečně posledním bydlištěm (sídlem) nebo pobytem v tuzemsku; nemůže-li pak žádný z těchto důvodů příslušnost založiti nebo je-li nebezpečí v prodlení, podnětem k zakročení.
(3) Byla-li by podle předchozích ustanovení založena příslušnost několika orgánů, je příslušným ten, který nejdříve ve věci zahájil řízení.
(4) Spory o příslušnost rozhoduje příslušný ústřední úřad.
(5) Spadá-li věc, o niž vznikl spor o příslušnost, do působnosti dvou nebo několika ústředních úřadů, rozhodují zúčastněné ústřední úřady ve vzájemné dohodě, a nedojde-li k ní, rozhodne vláda.
§ 4.
Návrh.
(1) Návrh na zrušení nebo změnu rozhodnutí veřejné správy má obsahovati zejména:
1. označení rozhodnutí, jehož se návrh týká,
2. okolnosti podstatné pro posouzení příslušnosti,
3. prohlášení, zda se navrhuje zrušení nebo změna rozhodnutí a v jakém rozsahu, a jaké jiné rozhodnutí ve věci samé se má státi,
4. skutečnosti a průvodní prostředky, jimiž se