dnes je 13.6.2024

Input:

110/1947 Sb., Zákon, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou, platné do 31.12.1965

č. 110/1947 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 10. června 1947,
kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Živnost vulkanisérská se prohlašuje za řemeslnou s obmezeními vytčenými v § 1, odst. 5 živnostenského řádu (živnostenského zákona).
§ 2.
Od průkazu způsobilosti pro živnosti řemeslné jinak předepsaného jest osvobozen, kdo před účinností tohoto zákona
a) samostatně provozoval živnost vulkanisérskou nebo
b) byl nejméně po 5 let zaměstnán v živnosti vulkanisérské nebo při výrobě pneumatik odbornými pracemi vulkanisérskými nebo
c) byl vůbec zaměstnán způsobem uvedeným pod písmenem b) a dokončil v tomto zaměstnání za účinnosti tohoto zákona celkovou pětiletou dobu zaměstnání.
§ 3.
Pokud tento zákon nestanoví jinak, zůstávají ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona) nedotčena.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr průmyslu.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Laušman v. r.