dnes je 17.4.2024

Input:

110/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských komor nepřevzatých do státních služeb, platné do 16.5.1954

č. 110/1949 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. dubna 1949,
kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských (průmyslových) komor nepřevzatých do státních služeb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
Pracovní poměr zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských (průmyslových) komor, kteří nebyli převzati do státních služeb (dále jen „zaměstnanci“), zaniká, pokud nebyl rozvázán již dříve, dnem 30. dubna 1949.
§ 2.
Zaměstnancům, jejichž pracovní poměr se zůstatkovou podstatou obchodní a živnostenské (průmyslové) komory byl rozvázán před 30. dubnem 1949 nebo zanikne podle § 1 uvedeným dnem, vyplácí se, vstoupí-li do nového pracovního poměru, po dobu tří měsíců od vstupu do tohoto poměru podpora ve výši částky, o kterou je jejich hrubá mzda v novém pracovním poměru nižší než hrubé služební požitky, které měli při rozvázání (zániku) dosavadního pracovního poměru. Tato podpora se poskytuje v českých zemích z účelového jmění pro podpory při včleňování do práce, na Slovensku do zřízení Fondu pro řízení práce zatímně ze státních prostředků.
§ 3.
Závazky zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských (průmyslových) komor, vyplývající z předpisů o veřejnoprávním sociálním pojištění, zvláště pak z předpisů o přestupech ve veřejnoprávním pojištění důchodovém a z ustanovení § 268, odst. 5 zákona zde dne 15. května 1948 č. 99 Sb., o národním pojištění, pokud se týkají osob, které byly zaměstnanci uvedené zůstatkové podstaty, přecházejí na stát. Úřadem příslušným ke splnění těchto závazků je ministerstvo financí.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři sociální péče a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Kliment v. r.
za ministra Erbana
Kabeš v. r.