dnes je 25.2.2024

Input:

110/1950 Sb., Zákon o organizaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství, platné do 30.12.1953

č. 110/1950 Zb.
[zrušené č. 106/1953 Zb.]
ZÁKON
ze dne 12. července 1950
o organisaci bytového majetku o Fondu bytového hospodářství.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Stát pečuje o to, aby se soustavně zvyšovala bytová úroveň pracujícího lidu. Organisuje proto účelně správu bytového majetku národního a bytového majetku bytových sdružení a obstarává finanční službu týkající se bytového majetku národních a komunálních podniků (dále jen „podniky“) a jednotných zemědělských družstev (dále jen „zemědělská družstva“).
HLAVA I.
ORGANISACE SPRÁVY BYTOVÉHO MAJETKU
§ 2
Bytový majetek.
Bytovým majetkem se podle tohoto zákona rozumějí nemovitosti, jež slouží výlučně nebo převážně bytovým účelům, jakož i jejich součásti a příslušenství.
§ 3
Organisace bytového majetku národního.
Ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s věcně příslušným ministerstvem může převést správu bytového majetku, jejž spravuje stát přímo svými úředními orgány, státními podniky nebo národními výbory, zcela nebo z části na některý podnik nebo správu bytového majetku svěřenou některému podniku převést zcela nebo zčásti na podnik jiný.
Organisace bytového majetku bytových sdružení.
§ 4
(1) Ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s věcně příslušným ministerstvem může zrušit jednotlivá bytová sdružení a převést jejich majetek na stát a svěřit do správy některému podniku nebo tento majetek převést zcela nebo zčásti na některé obecně prospěšné bytové družstvo (dále jen „bytová družstva“).
(2) Majetkové nároky, které přísluší členům (společníkům) zrušených sdružení podle stanov (společenské smlouvy), vypořádá stát nebo bytové družstvo z majetku zrušeného sdružení.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na bytová družstva, jejichž členy mohou býti podle jejich stanov toliko příslušníci ozbrojených sborů a členové jejich rodin.
§ 5
(1) Zruší-li ministerstvo práce a sociální péče sdružení, které je družstvem, a převede jeho majetek zcela na jiné bytové družstva, stanou se členové zrušeného družstva dnem zrušení zápisu do podnikového (společenstevního, firemního) rejstříku členy družstva přejímajícího. Členové mohou však do měsíce toto členství vypovědět; učiní-li tak, hledí se na ně, jako by členství v přejímajícím družstvu nenabyli. Co do uspokojení práv a splnění závazků posuzují se členové zrušeného družstva, jako by z něho vystoupili dnem zápisu zrušení do podnikového (společenstevního, firemního) rejstříku.
(2) NA tato opatření se nevztahuje vládní nařízení č. 259/1939 Sb., o splynutí a převodu závodů výdělkových a hospodářských společenstev, ve znění předpisů je měnících a doplňujících.
§ 6
Knihovní zápisy.
Zápisy v pozemkových (veřejných) knihách, týkající se přechodu nemovitostí a knihovních práv podle § 3 a § 4 odst. 1, provede soud podle rozhodnutí ministerstva práce a sociální péče dotčeného podniku nebo bytového družstva.
HLAVA II.
FINANČNÍ SLUŽBA
ČÁST I.
Fond bytového hospodářství.
Zřízení fondu bytového hospodářství.
§ 7
K obstarávání finanční služby týkající se bytového majetku národního a bytového majetku