dnes je 8.12.2023

Input:

110/1953 Sb., Vládní nařízení o správě národního majetku rozpočtovými organisacemi, platné do 31.12.1958

č. 110/1953 Zb.
[zrušené č. 81/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18.prosince 1953
o správě národního majetku rozpočtovými organisacemi.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československém republiky (zákona o pětiletém plánu), a podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
DÍL PRVNÍ.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Účel nařízení.
Význam národního majetku ve správě rozpočtových organisací pro plnění jejich úkolů vyžaduje, aby jeho správa byla upravena jednotně a řídila se zásadami, které by zajišťovaly jeho nejúčelnější a nejhospodárnější využití a stálé zvelebování ve prospěch pracujícího lidu.
§ 2.
Rozsah platnosti.
Tato nařízení se vztahuje na hmotné předměty, které jsou národním majetkem ve správě rozpočtových organizací (ústředních úřadů a orgánů, národních výborů, ostatních úřadů, ústavů, soudů, prokuratur atd.).
DÍL DRUHÝ
Základní ustanovení.
§ 3.
Podstata správy.
(1) Rozpočtová organisace, spravujíc národní majetek, je oprávněna a povinna jménen státu jako vlastníka s péčí řádného hospodáře a s omezením uvedenými v tomto nařízení mít tento majetek v dražbě a v evidenci, ochraňovat, udržovat, zvelebovat, využívat ho a nakládat s ním, jak to vyžaduje plnění jejich úkolů.
(2) Rozpočtová organisace, která spravuje národní majetek (dále jen „rozpočtová organisace“), může pověřit podřízenou organisaci nebo složku, aby v rámci předpisů a daných pokynů za ni obstarávala jeho údržbu a činila opatření plynoucí z jeho obvyklého užívání.
§ 4.
Příslušnost ke správě.
(1) Národní majetek má zásadně spravovat rozpočtová organisace, která je pověřena úkoly, k jejichž plnění národní majetek zcela nebo převážně slouží; výjimky jsou možné jen ze závažných hospodářských nebo jiných důvodů.
(2) V pochybnostech o příslušnosti ke správě národního majetku mezi rozpočtovými organisacemi podřízenými témuž ústřednímu úřadu rozhoduje orgán jim přímo společně nadřízený; mezi rozpočtovými organisacemi z oboru působnosti různých ústředních úřadů rozhodují tyto úřady ve vzájemné dohodě.
(3) Ustanovení odstavce 2 platí obdobně při pochybnostech o příslušnosti ke správě národního majetku mezi rozpočtovými organisacemi a hospodářskými organisacemi státního socialistického sektoru.
(4) Ministerstvo financí stanoví, jak se spravuje národní majetek, který nepřechází při tom, kdy ho stát nabývá, do správy určité organisace, a národní majetek, u něhož se zjistí, že není ve správě žádné organisace, a jak se s takovým majetkem naloží.
§ 5.
Druhy národního majetku.
(1) Jednotlivé předměty národního majetku jsou podle povahy a hospodářského určení buď základními fondy nebo materiálovými zásobami.
(2) Základními fondy jsou hmotné předměty, jejichž doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok a jejichž hodnota je vyšší než limit stanovený podle předpisů o účetní evidenci; jsou to zejména budovy, stavby, stroje a jiná zařízení, inventář a též pozemky. Bez zřetele na hodnotu patří k základním fondům zemědělské stroje a zemědělské nářadí