dnes je 9.12.2023

Input:

110/1964 Sb., Zákon o telekomunikacích, platné do 30.6.2000

č. 110/1964 Zb.
[zrušené č. 195/2000 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 5. června 1964
o telekomunikacích
Telekomunikace slouží jako prostředek dorozumění na dálku, pro přenos zpráv a informací a mají rozhodující význam pro řízení národního hospodářství, uspokojování potřeb obyvatelstva, řízení státu, zajištění obrany a bezpečnosti země.
Za tím účelem je nutno telekomunikace zřizovat a provozovat účelně, plánovitě s nejvyšší možnou úsporou společenské práce, chránit je před rušením a poškozováním a zabránit jejich zneužívání.
Proto Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Oddíl I
Telekomunikační zařízení
§ 1
Telekomunikačními zařízeními jsou zařízení k dopravě zpráv, údajů (dat), obrazů a návěští pomocí elektrické energie, zejména drátový telegraf a telefon, radiotelegraf a radiotelefon, vysílací a přijímací zařízení rozhlasová a televizní a jiná vysílací a přijímací rádiová, popřípadě světelná zařízení.
Oddíl II
Jednotná telekomunikační síť
§ 2
(1) K uspokojování potřeb obyvatelstva a socialistických organizací v oboru telekomunikací je určena jednotná telekomunikační síť, o jejíž výstavbu, provoz a rozvoj pečuje Ústřední správa spojů.
(2) Do jednotné telekomunikační sítě náleží zejména:
místní a meziměstské telefonní sítě se zesilovacími stanicemi, telefonními ústřednami, hovornami, příslušnými vedeními a účastnickými sanicemi, telegrafní sít včetně dálnopisné účastnické sítě s příslušnými ústřednami, okruhy (vedením) a stanicemi,
zařízení (přístroje, okruhy sítě) pro přenos dat, zpracovaných nebo určených pro zpracování matematickými podobnými stroji, radiotelegrafní a radiotelefonní vysílací a přijímací zařízení,
vysílací a přenosová technická zařízení rozhlasová a televizní, zařízení (síť, zesilovací stanice) rozhlasu po drátě (kromě účastnických reproduktorů),
sítě místního rozhlasu, signální, hodinová a jiná vyrozumívací zařízení, jestliže jsou ve správě organizací spojů.
(3) Telekomunikační zařízení, která nenáleží do jednotné telekomunikační sítě, avšak jsou způsobilá pro začlenění do této sítě, budou do ní postupně začleněna, a to za předpokladu, že po začlenění budou uživatelům zachovány podle jejich potřeb kvalita a rozsah telekomunikačního styku, obstarávaného těmito zařízeními. Postup při tomto začlenění a jeho rozsah stanoví prováděcí předpisy.
§ 3
(1) Organizace spojů obstarávají prostřednictvím jednotné telekomunikační sítě vnitrostátní a mezinárodní telekomunikační styk. Za poskytované výkony vybírají organizace spojů stanovené úhrady.
(2) Telefonní, telegrafní a dálnopisný styk se uskutečňuje tím, že organizace spojů zprostředkují zařízeními jednotné telekomunikační sítě telefonní hovory, přijímají, přepravují a dodávají zprávy (obrazy apod.) nebo svěřují zájemcům k užívání účastnická telefonní a dálnopisná zařízení (účastnické stanice), popřípadě i jiné telekomunikační prostředky jako přístroje, okruhy apod.
(3) Ústřední správa spojů pečuje o dostupnost, hospodárnost, rychlost a spolehlivost telefonního telegrafního styku, utajení přenášených zpráv, a to zejména tím, že důsledně zavádí novou techniku, především automatizaci, rozšiřuje počet